Зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай
ОГНОО : 2016/02/29 УНШСАН: 4939

2016 оны 02 сарын 29 өдөр                     Дугаар Б/22                          Улаанбаатар хот

 

Зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Улсын Их Хурлын 1995 оны “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 73 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/145 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Боловсролын газрын төрийн захиргааны албан хаагчдын албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг нэгдүгээр хавсралтаар, Боловсролын хэлтсийн дарга нарын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус олгосугай.

2. Тус албан хаагчдын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг 2016 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцож олгохыг холбогдох нягтлан бодогч нарт зөвшөөрсүгэй.

            3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2016 оны Б/06 дугаар тушаалын  холбогдох хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                                   Ц.ОТГОНБАГАНА
                                                      Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын                   

                                                          2016 оны  ..... сарын.........-ны өдрийн  ............  

                                               дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

                НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН

                       ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОХ

              АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ

 

 

 

Овог нэр

Албан тушаал

Олгосон

Нэр

Ангилал зэрэглэл

Зэрэг дэв

хувь

1

Ичинхорлоо Наранцогт

Ерөнхий Боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ТЗ-6

Дэд зэрэг дэс түшмэл

 

18

2

Ганболд Амарсанаа

Зураг технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээр

ТЗ-5

Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл

20

3

Баярмагнай Мөнхзаяа

Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Дэд зэрэг дэс түшмэл

18

4

Төмөрбаатар Олоннэмэх

Хөгжмийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл

20

5

Амгалан Гантулга

Биеийн тамирын боловсрол хариуцсан

мэргэжилтэн

ТЗ-5

Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл

20

6

Бадраа Пүрэвжал

Физик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Гутгаар зэрэг дэс түшмэл

17

7

Жаргалсайхан Батбилэг

Хими биологи, эрүүл мэндийн боловсрол

хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын                   

                                                          2016 оны  ..... сарын.........-ны өдрийн  ............  

                                                дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

                       ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН ТӨРИЙН

                        ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОХ АЛБАН

                         ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ

 

 

 

 

Овог нэр

Албан тушаал

Олгосон

Нэр

Ангилал зэрэглэл

Зэрэг дэв

хувь

1

Лувсанбалдан Жаргал

Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

ТЗ-7

Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг

22

2

Халтай

Батбаяр

Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

ТЗ-7

Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг

22

3

Самбуу

Эрдэнэчимэг

Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

ТЗ-7

Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг

20

4

Төмөр-Очир

Ням-Очир

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

ТЗ-7

Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг

22

 

 

 


Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ