Архивын улсын үзлэгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн
ОГНОО : 2015/09/04 УНШСАН: 2655

                                                                                  Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын

                                                                       2015 оны 6 дугаар сарын  23 ны өдрийн

                                                                     A/59 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

                                                   

                                                                       

              Салбар комиссын бүрэлдэхүүн

 

Комиссын дэд ахлагч

Р.Түвшинбат

Орлогч дарга

Гишүүд

Ц.Мягмар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

 

Х.Чинтогтох

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

 

Ц.Ууганбаяр

Хуулийн зөвлөх, эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

И.Наранцогт

ЕБС-ийн төсөв санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Ц.Цасцэцэг

ЕБС, төсөл хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Б.Ундрахжаргал

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

Б.Мөнхзаяа

Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

 

Г.Мөнхбилэг

Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

Н.Болдбаатар

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Н. Наранчимэг

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны гүйцэтгэлийн аудитын шинжээч /зөвшилцсөнөөр/

 

 

 

Нарийн бичгийн дарга

Г.Ононгуа

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

 

 

                                                                                  Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын

                                                                       2015 оны 6  дугаар сарын  23 ны өдрийн

                                                                         A/59 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

Дэд комиссын бүрэлдэхүүн:

 

Дэд комисс-1:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Р.Түвшинбат

Орлогч дарга

Гишүүд:

С.Эрдэнэчимэг

Хан-Уул дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга

 

Ш.Болор-Эрдэнэ Дотоод асуудал асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

А.Мөнх-Эрдэнэ ХУД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Ц.Энхмандах

Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн архив,

бичиг хэргийн ажилтан

 

Дэд комисс-2:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Ц.Мягмар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Н.Болдбаатар

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

М.Болорцэцэг

Баянгол дүүргийн Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

Нарийн бичиг:

С.Болор

Баянзүрх дүүргийн 55 дугаар сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

 

Дэд комисс-3:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Х.Чинтогтох

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Л.Чулуунцээл

Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтсийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн

 

Б.Баянмягмар СХД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын ахлах

байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Г.Мягмарсүрэн

Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

 

Дэд комисс-4:

 

Дэд комиссын ахлагч:

И.Наранцогт

ЕБС-ийн төсөв санхүүгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүд:

О.Анхцэцэг

Баянзүрх дүүргийн боловсролын хэлтсийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

 

Ц.Нэргүй БЗД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Д.Энхтуяа

Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

 

Дэд комисс-5:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Б.Мөнхзаяа

Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд:

Б.Ундрахжаргал

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Н.Наранчимэг

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны гүйцэтгэлийн аудитын шинжээч /зөвшилцсөнөөр/

Нарийн бичгийн дарга:

С.Мандхай

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

Дэд комисс-6:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Ц.Ууганбаяр

Хуулийн зөвлөх, эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүд:

 

 

 

Д.Мөнхчимэг Статистик мэдээ хяналт шинжилгээ үнэлгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Цогоо СБД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Цэрмаа

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

Дэд комисс-7:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Г.Мөнхбилэг

Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд:

Л.Жаргал

Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

 

Г.Баярсайхан БГД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Г.Энхмаа

БГД-ийн 28 дугаар сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

Дэд комисс-8:

 

Дэд комиссын ахлагч:

Ц.Цасцэцэг

ЕБС, төсөл хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүд:

Т.Ням-Очир

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

 

Б.Алтангэрэл ЧД-ийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

боловсролын хяналтын улсын байцаагч

Нарийн бичгийн дарга:

Г.Долгорсүрэн

Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

 

              Улсын үзлэг явуулах хуваарь:

 

 

 

Байгууллага, дүүрэг

 

Нийт байгууллагын тоо

 

Ажиллах дэд комисс

 

Хугацаа

1

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэг

43

Дэд комисс-2

IX.03-IX.22

 

2

Хан-уул

57

Дэд комисс-1

IX.03-IX.17

3

Багануур

 

4

Сонгинохайрхан

51

Дэд комисс-3

IX.03-IX.18

5

Баянзүрх

111

Дэд комисс-4

IX.07-IX.24

Дэд комисс-5

6

Сүхбаатар

61

Дэд комисс-6

IX.03-IX.23

7

Баянгол

75

Дэд комисс-7

IX.07-IX.28

8

Чингэлтэй

32

Дэд комисс-8

IX.07-IX.21

Налайх

7

Нийт дүн

437

 

 


 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ