Таны албан ажлын хэрэгцээнд
ОГНОО : 2015/09/15 УНШСАН: 2690

Кирил бичигт олон хувилбараар бичигдэж буй монгол үгсийн

бичлэгийг оноон тогтсон жагсаалт

Үгийн хувилбар

Кирил бичигт бичих хэлбэр

1

aварга / аврага

aварга

2

авлига / авилга

авлига

3

авхуул / авахуул

авхуул

4

авьяас / авъяас

авьяас

5

агуу / аугаа

агуу

6

адасга / адсага

адасга

7

азарга / азрага

азарга

8

азгүйдэx / азгүйтэх

азгүйдэx

9

айлдал / айлдвар

айлдал(айлдсан үг, хуучин үг, үг хэлэх явц)

10

айлдвар(хүндэтгэл, ерөөл)

11

айхавтар / айхтар

айхавтар

12

аливаа / алив

аливаа

13

алцганах / алцагaнах

алцганах

14

амарлингуй / амирлангуй

амарлингуй

15

арвагар / аравгар

арвагар

16

арвилах / аривлах

арвилах

17

арзгаp / арзагаp

арзгаp

18

аяндаа / аяандаа

аяндаа

19

бадриун / бадируун

бадриун

20

байгаль / байгал

байгаль

21

байцай / байцаа

байцай

22

банди / баньд

банди

23

бархирах / бахирах

бархирах

24

билиг / бэлгэ / бэлэг / билэг

билиг(оюун билиг)

25

бэлгэ(бэлгэ тэмдэг)

26

бэлэг(бэлэг дурсгал)

27

бич / мич

бич

28

бодгаль / бодьгал

Бодгаль

29

бодис / бодос

бодис

30

бодит / бодот

бодит

31

бодисад / бодьсад

бодисад

32

борви / борив

борви

33

бохирдоx / бохиртох

бохирдоx(гадны нөлөөгөөр хиртэх)

34

бохиртох(өөрөө бохир шинжтэй болох)

35

бөгөөд/ бөгөөс

Бөгөөд

36

бөгцгөнөх / бөгцөгнөх

бөгцгөнөх

37

бөндгөнөх / бөндөгнөх

бөндгөнөх

38

бувтнах / бувтанах

бувтнах

39

будилах / будлих

будилах

40

Бургилах/буриглах

бургилах

41

бусниулах/ бушнуулах

бусниулах

42

бүгчим / бөгчим

бүгчим

43

бөжин / бүжин

бөжин

44

45

бүжиглэх / бүжих

бүжиглэх(хүн бүжиглэх, сайхан бүжиглэх)

бүжих(хүн, амьтны хөдөлгөөн заасан)

46

бүлтгэнэх / бүлтэгнэх

бүлтгэнэх

47

бүлэг / бөлөг

бүлэг

48

бүрчлэн / бүрчилэн

бүрчлэн

49

бүрэлдэхүүн / бүрэлдхүүн

бүрэлдэхүүн

50

бэлчир / билчир

бэлчир

51

бэлэвсэн/ бэлбэсэн

бэлэвсэн

52

бэнчин / бинчин

бэнчин

53

бэртэнгэ / бэртэнги

бэртэнгэ

54

вандан / бандан

вандан(хадаг)

55

бандан(ширээ)

56

гавж / гавьж

гавж

57

гавьяа / гавъяа

гавьяа

58

гадарга /гадаргуу / гадрага

гадарга(бүрхүүл)

59

гадаргуу(нэр томьёо)

60

гаднах / гаднахь

гаднах

61

гайхширал / гайхшрал

гайхширал

62

гамин

гамин

63

ганьхрал / ганихрал /

Ганьхрал

64

гараг

гараг

65

гарваль / гарвал

гарваль

66

гарди / гарьд

гарди

67

гачуур / гацуур

гачуур(модны нэр)

68

гацуур(мөчир)

69

гогодох / гогдох

гогодох

70

голдрил / гольдрол

голдрил

71

голдуу / голцуу

голдуу

72

гоньд / гонид

гоньд

73

гоолиг / гуалиг

гоолиг

74

гуаш / гуашь

гуаш

75

76

гулжгаp / гулзгаp

гулжгаp(зөөлөн биеийн мурийсан байдал)

гулзгар(хатуу биеийн мурийсан байдал, жишээ нь төмөр)

77

гуньхрах / гунихрах

гуньхрах

78

гурви / гурив

гурви

79

гүвгэнэх / гүвэгнэх

гүвгэнэх

80

гэгээлэг /гэгээлиг

гэгээлэг

81

гэр лүү / гэрлүү

гэр лүү

82

давалгаалах / давлагаалах

давалгаалах

83

давлиун / давилуун

давлиун

84

давхарга / давхрага

давхарга

85

дайчилгаа / дайчлагаа

дайчилгаа

86

дальдрах / далдирах

дальдрах

87

дамжлага / дамжилга

Дамжлага

88

дараах / дараахи

дараах

89

дарвагар / даравгар

дарвагар

90

даяаршил / даяарчлал

даяаршил(өөрөө аяндаа болох үйл явц)

91

даяарчлал(гаднаас тусгах зүйл)

92

дийлэнх / дийлэнхи

дийлэнх

93

довтолгоо / довтлогоо

довтолгоо

94

долоодугаар / долдугаар

долоодугаар

95

долоодахь / долоодох

долоо дахь

96

доорх / доорхи

доорх

97

дооших / доошхи

дооших

98

доор / дор

доор(байр заана)

99

дор(чанар заана)

100

дорвитой / доривтой

дорвитой

101

дорнод / дорнот

дорнод

102

доторх / доторхи

доторх

103

дотуурх / дотуурхи

дотуурх

104

дөрөвдэх / дөрөвдөх

дөрөв дэх

105

дугариг / дугараг

дугариг

106

дужигнах / дужгинах

дужигнах

107

дуржигнах / дуржгинах

дуржигнах

108

дундад / дундат

дундад

109

дундах / дундахь

дундах

110

дундаж / дундач

дундаж

111

дурдах / дурьдах

дурдах

112

дуртгал / дурдатгал

дуртгал

113

дуугараx / дугарах

дуугараx

114

дуурайх / дууриах

дуурайх

115

дуурьсах / дуурсах

дуурьсах

116

дүйчин / дүүчин

дүйчин

117

дүл / дөл

дүл(шөнө дунд үе)

118

дөл(галын дөл)

119

дэгдгэнэх / дэгдэгнэх

дэгдгэнэх

120

дэгдээхий / дэгдээхэй

дэгдээхий

121

дэрчгэнэх / дэрчигнэх

дэрчгэнэх

122

дээрх / дээрхи

дээрх

123

дээших / дээшхи

дээших

124

есдэх / есдөх

ес дэх

125

ёнхгор / ёнхигор

ёнхгор

126

жайжганах / жайжигнах

жайжганах

127

жижгирэх/жижигрэх / жижгэрэх

жижгирэх

128

жирвэгэнэх / жирвэгнэх

жирвэгэнэх

129

жирвэгэр / жирэвгэр

жирвэгэр

130

жүрж / зүрж

жүрж

131

шүүс /жүүс

Шүүс

132

зааварчилгаа / зааварчлагаа

Зааварчилгаа

133

завж / завьж / жавж

завж

134

завьяа / завъяа

завьяа

135

загатнах / загтнах

загатнах

136

замбуутив / замбатив

замбуутив

137

зангилаа / зангилгаа

зангилаа(боомт, төмөр зам)

138

зангилгаа(үйлийн үр дүнд үүссэн юм, жишээ ньуяа)

139

засаршгүй / засрашгүй

засаршгүй

140

зовних / зовинох

зовних

141

зовуурь / зовиур

зовуурь

142

143

зогсонги

зогьсох / зогисох

зогсонги(эр үгэнд –нги, эм үгэнд эгшиг зохицох ёсны дагуу-нгө,-нгэ дагавар залгана)

зогьсох

144

зожиг / жожиг

зожиг

145

зөвлөлдөх / зөвөлдөх

зөвлөлдөх

146

зөвлөгөө / зөвлөлгөө

зөвлөгөө

147

зөвлөгөөн / зөвлөлгөөн

зөвлөгөөн

148

зугтах / зугатах

зугтах

149

зургаадугаар / зургадугаар

зургаадугаар

150

зууван / зуйван

зууван

151

зүдүүр / зүдгүүр

зүдүүр

152

зүүнтээгүүр / зүүнтэйгүүр

зүүнтээгүүр

153

идэвх / идэвхи

идэвх

154

илаарьших / илаарших

илаарьших

155

ирвэгэнэх / эрвэгэнэх

ирвэгэнэх(одод ирвэгэнэх)

156

эрвэгэнэх(биетийн дээш чиглэсэн давтагдах хөдөлгөөн)

157

иржигэнэх/иржгэнэх / эржигнэх

иржигэнэх

158

эрмүүн / ирмүүн

эрмүүн

159

исгэлэн / эсгэлэн

исгэлэн

160

исгэх / эсгэх

исгэх(хөрөнгө исгэх)

161

исэх / эсэх

исэх

162

ихэвчлэн / ихэвчилэн

ихэвчлэн

163

ихэнх / ихэнхи

ихэнх

164

иш / эш

иш(хүрзний иш)

165

эш(онол эш)

166

лавлагаа / лавалгаа

лавлагаа

167

маани / маань

маани(мааниунших)

168

маань(тэр маань)

169

магадалгаа / магадлагаа

магадалгаа

170

махбод / махбодь

махбод

171

мөргөцөг / мөрөгцөг

мөргөцөг

172

мөхөстөх/мөхөсдөх

Мөхөстөх

173

мурий / муруй

мурий(үйл үг)

174

муруй(тэмдэг нэр)

175

мэдрэхүй / мэдэрхүй

мэдрэхүй

176

мэргэ / мэрэг

мэргэ

177

мэргэжил / мэрэгжил

мэргэжил

178

наадах / наадахь

наадах

179

наалданги / наалданга

наалданги

180

нааших / наашхи

нааших

181

навтганах / навтагaнах

навтганах

182

наймалж / наймаалж

наймалж

183

нармигар/нармагар

нармигар(хүний хамрын төрх)

184

нижигнэх / нижгэнэх

нижигнэх

185

нэл / нил

нэл(бүхэлдээ)

186

нил(цэцэг)

187

нисгэгч/нисэгч

нисгэгч(пилот)

188

нисэгч(сансрын нисэгч)

189

номхотгох / номхтгох

номхотгох

190

нотолгоо / нотлогоо

нотолгоо

191

нөгөөтээгүүр / нөгөөтэйгүүр

нөгөөтээгүүр

192

нөгчих / нөхцөх

нөгчих(нас нөгчих)

193

нөхцөх(нийлэх)

194

нударга / нудрага

нударга

195

нулимс / нулимас

нулимс

196

нурмагар / нурамгар

нурмагар

197

нүжигнэх / нүжгэнэх

нүжигнэх

198

нэг бүр / нэгбүр

нэг бүр

199

нэгмөр/ нэг мөр

нэг мөр

200

нэгмөсөн / нэг мөсөн

нэгмөсөн

201

нэгэнтээ / нэгтээ

нэгэнтээ

202

нэгтээгүүр/нэгэнтээгүүр

нэгтээгүүр

203

нэжгээд / нижгээд

нэжгээд

204

нэлмэгэр / нэлэмгэр

нэлмэгэр

205

нэлэнхий / нэлэнхүй

нэлэнхий

206

нэлээд / нилээд

нэлээд

207

овилгогүй / овлигогүй

овилгогүй

208

овьёос / овъёос

овьёос

209

оготно / огтоно

оготно

210

ойрх / ойрхи

ойрх

211

олонлог / олонлиг

олонлог

212

олонтоо / олонтаа

олонтоо

213

олонх / олонхи

олонх

214

оношилгоо / оношлогоо

оношилгоо

215

оодгонох / оодогнох

оодгонох

216

орвогонох / оровгонох

орвогонох

217

отго / отог

отго(отго жинс)

218

отог(отог аймаг)

219

оюунлаг / оюунлиг

оюунлаг

220

өвтэгш / үвтэгш / өв тэгш

өвтэгш

221

өгүүлэх / үгүүлэх

Өгүүлэх

222

өгүүлбэр / үгүүлбэр

Өгүүлбэр

223

өгүүллэг / үгүүллэг

өгүүллэг

224

өгүүлэгдэхүүн / үгүүлэгдэхүүн

Өгүүлэгдэхүүн

225

өгүүлэхүүн / үгүүлэхүүн

өгүүлэхүүн

226

өгүүлэл / үгүүлэл

Өгүүлэл

227

өлөг / өлгө

өлөг(эдөлөг)

228

өмнөд / өмнөт

өмнөд

229

өмхий / үмхий

өмхий

230

өнтэй / өнөтэй

өнтэй

231

өрвөлөг / өрөвлөг

өрвөлөг

232

өргөдөл / өрөгдөл

өргөдөл

233

өш / өс

өш(занах, хариу авах)

234

өс(нэрзаасан-өс хонзон)

235

өшиглөх / өшгөлөх

өшиглөх

236

пижгэнэх / пижигнэх

пижгэнэх

237

саарь / сайр

саарь(гарын саарь)

238

сайр(голын сайр)

239

сагалдарга / сагалдрага

сагалдарга

240

саглагар / сагалгар

саглагар

241

сайх / саях/сайхь / саахь

сайх(нөгөө хүн)

242

саях(саяын)

243

саланги / саланга

Саланги

244

санаачилга / санаачлага

санаачилга

245

сарваганах / саравганах

сарваганах

246

саримсаг / саримс / сармис

саримсаг/саримс(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

247

сарьдаг / саридаг

сарьдаг

248

сонгууль / сонгуул

сонгууль

249

сонсогдоx / сонстох/сонсдох

сонсогдоx / сонстох(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

250

сорви / сорив

сорви

251

сормуус / сормос

сормуус

252

суварга / суврага

суварга

253

судлагдахуун

судлагдахуун

254

сурвалжилга / сурвалжлага

сурвалжилга

255

сургаал / сургааль

сургаал

256

сурталчилгаа /сурталчлагаа

сурталчилгаа

257

суртахуун / суртхуун

суртахуун

258

сүсэг / сүжиг

сүсэг(сүсэг бишрэл)

259

сүжиг(cүжиг-ээр өвдөх)

260

цэрвүү

цэрвүү

261

сэрвэгэр / сэрэвгэр

сэрвэгэр

262

сэрэмж / сэргэмж

сэрэмж

263

сэржгэнэх / сэржигнэх

сэржгэнэх

264

тавтир / тавьтир

тавтир

265

тасхийм / тэсгим / тэсгэм

тасхийм / тэсхийм(найруулгын ялгаатай хэрэглэнэ)

266

ташрам / дашрам

ташрам

267

титэм / титим

титэм

268

товьёг/товъёг / товьёог

товьёг

269

тогтонги /тогтонг

Тогтонги

270

тожгонох / тожигнох

тожгонох

271

томчууд / томчуул

томчууд / томчуул(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

272

томьёо / томъёо

томьёо

273

тохьгүй / тохигүй

тохьгүй

274

тошлог / тошлой

тошлог / тошлой(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

275

Төвд / Түвд

Төвөд

276

түвөг/ төвөг

түвэг

277

төвөнх / төвөн

төвөнх

278

төвшин / түвшин

төвшин(төв төвшин)

279

түвшин(далайн түвшин)

280

төлгө / төлөг

төлгө(мэргэ төлгө)

281

төрөлхтөн /төрлөхтөн

төрөлхтөн

282

тугтам / тутам

тугтам(бичгийн хэлний сонгодог найруулгад хэрэглэнэ)

283

тунадас / тундас

тунадас

284

турхирах / тухирах

турхирах / тухирах(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

285

тутам / дутам

тутам

286

туурвил / туурьвил

туурвил

287

тэнгис / тэнгэс

тэнгис

288

тээршээх / тээршаах

тээршээх

289

увдис / увидас / увьдис

увдис

290

удаах / удаахь

удаах

291

уйланхай / уйлхай

уйланхай

292

улхганах / улхагнах

улхганах

293

ундарга / ундрага

ундарга

294

урай / ура

урай

295

уруй / урий

уруй

296

уруу / руу

уруу(уруу газар)

297

руу(хот руу)

298

урьдах / урдах

урьдах(цаг хугацааны)

299

урдах(орон байрын)

300

уушги / уушиг

уушги

301

үрчлээ/ үрчлээс

үрчлээ / үрчлээс(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

302

үүлдэр / үүлтэр

үүлдэр

303

үүрд / үүрт

үүрд

304

үүсвэр / үүсгэвэр

үүсвэр

305

хааш яаш / хайш яйш

хааш яаш

306

хавсрах / хавсарах

хавсрах

307

хавчганах / хавчигнах

хавчганах

308

хавьгүй / хавигүй

хавьгүй

309

хайхрах / хайхарах

хайхрах

310

халти мөлт /хальт мөлт

халти мөлт

311

халтирах / хальтирах

халтирах

312

хангарди / хангарьд

хангарди

313

харьяа / харъяа

харьяа

314

хатангир/ хатингар

хатангир

315

хахуул / хахууль

хахуул(хахуул-аар загас барих)

316

хахууль(хээл хахууль)

317

хашхирах / хашгирах

хашхирах

318

хижээл / хэжээл

хижээл

319

хир / хэр

хир(буртаг)

320

хэр(хэмжээ)

321

хиртхийх / хэртхийх

хиртхийх

322

хоёрдахь / хоёрдох

хоёр дахь

323

хойгуурх / хойгуурхи

хойгуурх

324

хойд / хойт

хойд

325

хойших / хойшхи

хойших

326

холхи / холхь

холхи(холхи газар)

327

хомсдох / хомстох

хомсдох

328

хошуу / хушуу

хошуу

329

хошууч / хушууч

хошууч

330

хошхирох / хошгирох

хошхирох

331

хөвүүн/ хөвгүүн

хөвүүн

332

хөвөх

хөвөх

333

хөврөл / хүврэл

хөврөл(үр хөврөл)

334

хөврөх / хүврэх

Хөврөх

335

хөдлөнги / хөдлөнгө

Хөдлөнги

336

хөлөг / хүлэг

хөлөг(хөлөг онгоц)

337

хүлэг(хүлэг морь)

338

хөмөл /хөмүүл / хүмүүл

хөмөл

339

хөөмий/ хөөмэй

хөөмий

340

хөрөв / хөрвө

хөрөв(хөрөв хурга)

341

хөхүүлэх / хөхиүлэх

хөхүүлэх(хургаа хөхүүлэх)

342

хөхиүлэх(хөхиүлэн дэмжих)

343

хөшинги / хөшингө

Хөшинги

344

хуваарилах / хувиарлах

хуваарилах

345

хуваарь / хувиар

хуваарь

346

хударга / худрага

хударга

347

хулчганах / хулчиганах

хулчганах

348

хунтайж / хуантайз / хуантайж

Хунтайж

349

хурай/ урай

Хурай

350

хушуу /хошуу

хушуу(засаг захиргааны нэгж)

351

хүрлэгэр / хүрэлгэр

хүрлэгэр

352

хүртэлх / хүртлэх

хүртэлх

353

хэвлий / хэвэл

хэвлий

354

хэддэх / хэддэхь

хэд дэх

355

хэлсэнчлэн /хэлсэнчилэн

хэлсэнчлэн

356

хэлэлцээ / хэлэлцээр

хэлэлцээ(яриа хэлэлцээ)

357

хэлэлцээр(гэрээ хэлэлцээр)

358

хэмлэх / химлэх

хэмлэх

359

хэншүү / хиншүү

хэншүү

360

хэрвээ/ хэрэв

хэрвээ

361

хэрэглэгдэхүүн /хэрэглэгдхүүн

хэрэглэгдэхүүн

362

хэхрэх /хэхэрэх

хэхрэх

363

хэчнээн / хичнээн

хэчнээн

364

хяхтнах / хяхатнах

хяхтнах

365

цаадах / цаадахь

цаадах

366

цааших / цаашхи

цааших

367

цагаадах / цагаатах

цагаадах

368

цагариг / цагираг

цагариг

369

цадиг / цэдиг

цадиг

370

цовхрох /цовхорох

цовхрох

371

цоморлог / цоморлиг / цомирлог

цоморлог

372

цомхотгох/цомтгох / цомхтгох

цомхотгох

373

цомхотгол/цомтгол / цомхтгол

Цомхотгол

374

цөөнх / цөөнхи

цөөнх

375

цусдах / цустах

цусдах(гараа цусдах)

376

цустах(шилжсэн утга)

377

цуурай / цууриа

Цуурай

378

цүдгэнэх / цүдэгнэх

цүдгэнэх

379

цүдгэр / цүзгэр

цүдгэр

380

цэн / цэнэ

Цэн

381

цэцгий / цөцгий

цэцгий(нүдний цэцгий)

382

цөцгий(цөцгийн тос)

383

цэцэн / сэцэн

цэцэн(мэргэн)

384

сэцэн(цол)

385

чээж /цээж

чээж

386

чавхдас / чавхадас

Чавхдас

387

чанад / чинад

Чанад

388

чандмань / зэндмэнэ

чандмань(эрдэнэ)

389

зэндмэнэ(тоглоом)

390

чармаа / чармай

чармаа(чармаа нүцгэн)

391

чахрах / чихрах

чахрах

392

чацуу / сацуу

чацуу(нас чацуу)

393

сацуу(ирэхийн сацуу)

394

чүдэнз / шүдэнз

чүдэнз

395

шавж / шавьж

шавж

396

шамарга / шамрага

шамарга

397

шарагчин / шаргагчин

шарагчин(жилийн)

398

шаргагчин(зүс)

399

шаргуу / шургуу

шаргуу

400

шармигар / шаримгар

шармигар

401

шастир / шаштир

шастир

402

шатахуун / шатхуун

шатахуун

403

шашин / шажин

шашин(шашны сургаал)

404

шажин(бурхнышажин)

405

шидэмс / шидмэс

шидэмс

406

шударга / шудрага

шударга

407

шуламс / шулмас

шуламс

408

шуухитнах /шуухьтнах

шуухитнах

409

шээзгий / шээжгий

шээзгий

410

эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн

эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн(аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)

411

эжий / ижий

эжий

412

эзлэхүүн / эзэлхүүн

эзлэхүүн

413

элэн халин / элин халин

элэн халин

414

эмхэтгэл / эмхтгэл

эмхэтгэл

415

эрвэгэр / эрэвгэр

эрвэгэр

416

эрвээхий / эрвээхэй

эрвээхий

417

эргэнэг / эрэгнэг

эргэнэг(монгол гэрийн эд зүйлийн тавиур)

418

эргэх / эгэх

эргэх / эгэх(найруулгын ялгаатай хэрэглэнэ)

419

эргэцүүлэх / эрэгцүүлэх

эргэцүүлэх

420

эрих / эрхи

эрих

421

эрмэлзэл / эрмэлзлэл

эрмэлзэл

422

эрхт / эрхэт

эрхт

423

эшлэл / ишлэл

эшлэл

424

ээдэм / ээдмэг

ээдэм

425

явуур / явуурь

явуур(явуургүй)

426

яйжгар / яайжгар

яйжгар

427

яльгүй / ялигүй

яльгүй

428

ярвагар / яравгар

ярвагар


 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2011 оны дугаар сарын … -ны өдрийн

. . дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Монгол хэлэнд өргөн хэрэглэж буй гадаад хэлний үгсийн бичлэгийн жагсаалт

Гадаад хэлний үг, түүний гарал болон монгол дуудлагын хадмал

1

АВТО[Гер. autos]авто

2

АВТОБУС[Гер. auto + omni]автобуус

3

АВТОМАТ[Гер. automatos]автмаат

4

АГЕНТЛАГ[Лат. гgens (agēntis)]аагентлаг

5

АГРОНОМ[Гер. agros + nomos]агроноом

6

АЗОТ[Гер. a... + zoos] -азоот

7

АКАДЕМИ[Гер. akadēmia] акадеэми

8

АККУМЛЯТОР[Лат. accumulator]аккумляатор

9

АКТИВ[Лат. activus] -актиив

10

АЛЬБОМ[Фр. album]альбоом

11

АНКЕТ[Фр. enquкte] -анкеэт

12

АНТЕН[Лат. antenna]антеэн

13

АРБИТР[Фр. arbitre < лат. arbiter]арбиитр

14

АУДИТ[Лат. audit]аудиит

15

БААР[Англ. bar.]баар

16

БАРРЕЛ[Исп. barril]барреэл

17

БЕЙСБОЛ[Англ. baseball]бэйсбоол

18

БИБЛИ[Гер. biblia-biblion]бийбли

19

БИЗНЕС[Англ. business]бийзнес

20

БИНГО[Англ. bingo]биинго

21

БИРЖ[Герм. Bцrse].биирж

22

БИФШТЕКС[Англ. beefsteaks]бифштеэкс. Англ.Beefsteak

23

БЛИЦ[Герм. Blitz]блиц.

24

БОЙЛЕР[Англ. boiler]бойлер

25

БООЛТ[Англ. bolt]боолт.

26

БОНД[Англ. bond]бонд

27

БОРШ[Орос борщ]боорш.

28

БОСС[Англ. boss]боосс

29

БОУЛИН[Англ. bowling < to bowl] боулинг

30

БРЕЗЕНТ[Голл. presenning] бирзээнт

31

БРЕЙК[Англ. break]брейк

32

БРИГАД[Фр. brigade] бригаад

33

БРОКЕР[Англ. broker]броокер

34

БУФЕТ[Фр. buffet]буфеэд

35

ВАГОН[Англ. wagon]вагоон

36

ВАКУУМ[Лат. vacuum] –ваакуум

бакалавр

37

ВАКЦИН[Лат. vaccinus]вакциин

38

ВАЛЕНТ[Лат. valentia]валеэнт

39

ВАЛЬС[Фр. valse < герм. Walzer]ваальс

40

ВАЛЮТ[Ит. valuta] валюут

41

ВАРИАНТ[Лат. varians, variantis]вариант

42

ВАРЬЕТЕ[Фр. variete] варьеэте

43

ВАУЧЕР[Англ. voucher]ваучер

44

ВЕКТОР[Лат. vector]веэктор

45

ВИДЕО[Лат. video]видео

46

ВИЗ[Лат. visa]вииз

47

ВИСКИ[Англ. whisky]вииски

48

ВЭБСАЙТ[Англ. web + лат. situs]вэбсаит

49

ГАЗ[Фр. gaz]гааз.

50

ГАЛА[Фр. gala]гаала.

51

ХАМБУРГЕР[Англ. hamburger] хаамбүүргэр

52

ГАММА[Гер. gamma]гаамм.

53

ХАНДБОЛ[Англ. hand-ball < hand]гандбоол

54

ГАРААШ[Фр. garage]гарааж

55

ГЕНЕТИК[Гер. genētics]генеэтик

56

ГРАММ[Фр. gramme < гер. gramma]граамм

57

ГРАН-ПРИ[Фр. Grant Prix]Граан-При

58

ДААРТС[Англ. darts] -даартас

59

ДЕПАРТМЕНТ[Фр. departement]департаамент

60

ДИАГРАММ[Гер. diagramma]диаграамм

61

ДИЖИТАЛ[Англ. digital]дижитаал

62

ДИЗАЙН[Англ. design]дизайн

63

ДИЛЕР[Англ. dealer] -диилер

64

ДИНОЗАВР[Гер. deinos + sauros]динозаавр

65

ДИСКО[Англ. disko] -дииско

66

ДОЛЛАР[Англ. dollar] -дооллар

67

ДАНХРААТ ДОМКРАТ[Голл. dommekracht]домкраат

68

ЕВРО [Гер. euro]Евроо

69

ЕВРОП [Гер. europai] Европ

70

JICA ЖАЙКА[Англ. Japan International Cooperation Agency-товчлол] ЖАЙКА

71

ЖАНР [Фр. genre]жанр

72

ЖЕНДЕР[Англ. gender]жеэндер

73

ЖИЙНС ЖЕНС [Англ. jeans]жеэнс

74

ЖИЙП[Англ. jeep]жиип

75

ИМИЖ[Фр. image]иимиж

76

Э- МЭЙЛ[Англ. E-mail < electronic mail]имейл

77

ИННОВАЦИ[Лат. innovation]инновааци

78

ИНТЕРПОЛ[Фр. Interpol-Organi-sation internationale de police criminelle-

товчлон хэрэглэсэн нь]интерпоол

79

ИНЧ[Англ. inch]иинч

80

ИПОТЕК[Гер. hypothēkē]ипотеэк

81

КАДАСТР[Гер. katastichon]кадаастр

82

КАКАО[Исп. cacao]какао

83

КАМЕР[Лат. camera]каамер

84

КАНЦЛЕР[Герм. Kanzler]Каанцлер

85

КАРАОКЕ[Англ. karaoke<яп.]караоке

86

КАРГО[Исп. cargo]каарго

87

КАФЕ[Фр. cafe]кафеэ

88

КВОТ[Лат. quota]квоот

89

КИРИЛ[Болг. Кирилл]кириил

90

КОКА-КОЛА[Англ. coca cola]коока-коола

91

КОКТЕЙЛ[Англ. cocktail]коктейл

92

CD.КОМПАКТ-ДИСК[Англ. compact disc]компаакт-дииск

93

КОМПАНИ[Фр. compagnie]компаани

94

КОМПЬЮТЕР[Англ. computer]компьютер

95

КОНВЕНЦ[Лат. conventio]конвеэнц

96

КОНСОРЦИУМ[Лат. consortium]консоорциум

97

КОНСТРАКШИН[Лат. constructio]констраакшин

98

КОНТРАКТ[Лат. contractus]контраакт

99

КОНЦЕРН[Англ. concern]концеэрн

100

КОНЦЕСС[Лат. concessio]концеэсс

101

КОРПОРАЦ[Лат. corporatio]корпораац

102

КОРПУС[Лат. corpus]коорпус

103

КОФЕ[Голл. coffie < араб. qahwa]коофе

104

КРАНТ[Голл. kraan]краант

105

ЛАЗЕР[Англ. laser]лаазер

106

ЛИГ[Фр. ligue < Лат. ligo]лииг

107

ЛИЗИНГ[Англ. lease]лиизинг

108

ЛИЦЕНЗ[Лат. licentia]лицеэнз

109

ЛОББИ[Англ. lobby]лообби

110

ЛОГО[Англ. logo]лоого

111

ЛОМБАРД[Ит. Lombardo < лат. longobardus]ломбаард

112

МАГИСТР[Лат. magister]магиистр

113

МАКРО[Гер. makros]маакро

114

МАНСАРД[Фр. францын уран барилгач Mansarde-ийн нэрээр]мансаард

115

МАРКЕТИНГ[Англ. market]мааркетинг

116

МАСТЕР[Гер. mastoras]маастер

117

МАФИ[Ит. maf(f)ia]маафи

118

МЕНЕЖЕР[Англ. manager]меэнежер

119

МЕНЕЖМЕНТ[Англ. management]менежмеэнт

120

МЕССЕЖ[Англ. message]меэссэж

121

МЕССЕНЖЕР[Англ. messenger]меэссенжер

122

МИСС[Англ. miss]миисс

123

МОБИКОМ[Англ. mobile + communication/mobicom/]мобикоом

124

МООД[Фр. mode]моод

125

МОДЕМ[Англ. modem]модеэм

126

МОНИТОРИНГ[Лат. monitor]монитооринг

127

НАНО[Франц. nanie]наано

128

НОТАРИАТ[Лат. notarius]нотариат

129

ОКТАВ[Гер. octava]октаав

130

ОЛИГАРХ[Гер. oligarchia]олигаарх

131

ОНЛАЙН[Англ. one + line]онлаин

132

ПАНТОМИМ[Гер. panto-mimos]пантомиим

133

ПАРАОЛИМП[Гер. para+olympos] паараолимп

134

ПАРЛАМЕНТ[Герм. Parla-ment, англ. parliament, фр. parlement < parler]парлаамент

135

ПАТЕНТ[Лат. patens (patentis)]патеэнт

136

ПАУЗ[Гер. pausis]пауз

137

БАЦААН[Орос. пацан]бацаан

138

ПЕПСИ[Англ. Pepsi<гер pepsis]пеэпси

139

БИРВААЗ[Орос. пере + воз] бирвааз

140

ПИЦЦА[Ит. pizza < pizzicare]пиицца

141

ПЛЮРАЛИЗМ[Лат. plu-ralis]плюралиизм

142

ПОКЕР[Англ. poker]поокер

143

ПОЛИГОН[Гер. polygōnos]полигоон

144

ПОЛО[Англ. polo<төвэд pho long]пооло

145

ПРАГМАТИКГер. pragma]прагмаатик

146

ПРЕЗЕНТАЦ[Лат. praesentatio]презентаац

147

ПРИНТЕР[Англ. printer]приинтер

148

ПРОГРАММ[Гер. programma]програамм

149

ПРОПАН[Гер. propane]пропаан

150

ПРОЦЕССОР[Лат. processio]процеэссор

151

ПУУЛ[Англ. pool]пуул

152

РАДИАЦ[Лат. radiatio]радиац

153

РАДИО[Лат. radiare]араажав

154

РАЛЛИ[Англ. rally]раалли

155

АРААМ[Польш. rama]араам, хөрөө араам

156

РЕГБИ[Англ. rugby]реэгби

157

РЕГИСТР[Лат. registrum]региистр

158

РЕЙТИНГ[Англ. rating]рейтин

159

РЕЭКСПОРТ[Лат. re- + лат exportare = реэкспорт]реээкспорт

160

РОБОТ[Чех. robot]рообот

161

РУБЛЬ[Орос рубити, обрубок]руубль

162

САЙТ[Англ. site]саит

163

СЭНДВИЧ[Англ. sandwich]сэндвич

164

САУН[Фин. sauna]саун

165

СЕКС[Лат. sexus]сеэкс

166

СКАНЕР[Англ. scanner]скаанер

167

СКАУТ[Англ. scout]скаут

168

СЛАИД[Англ. slide]слааид

169

СТАТУС[Лат. status]стаатус

170

СТИЛЬ[Фр. style]стииль

171

СТРАТЕГИ[Гер. stratēgia < stratos + agō]стратеэги

172

СТУДИ[Ит. studio]стууди

173

СУПЕР[Лат. super]суупер

174

СУПЕРМАРКЕТ[Лат. super + англ. market]суупермааркет

175

ТАРИФ[Фр. tarif]тарииф

176

ТЕЛЛЕР[Англ. teller]теэллер

177

ТЕНДЕР[Англ. tend + er]теэндер

178

ТЕРРОРИЗМ[Лат. terror]террориизм

179

ТРАНСКРИПЦИ[Лат. trans-criptio]транскриипци

180

ТРАНСЛИТЕРАЦИ[Лат. translittera]транслитерааци

181

ТРОЛЛЕЙБУС[Англ. trolley-bus]троллейбус

182

УНЦ[Лат. uncia]дуудл.уунци

183

ФАЙЛ[Англ. file]файл

184

ФАКС[Англ. fax < фр. facsimile < лат. fac simile]фаакс

185

ФЕРМЕР[Англ. farmer]феэрмер

186

ФУНКЦ[Лат. functio]фуункц

187

ФУРГОН[Фр. fourgon]фургоон

188

ХАЙПЕРМАРКЕТ[Лат. hyper + англ. market]хайпермаркет

189

ХОЛЕСТЕРИН[Гер. cholē + stereos]холестериин

190

ЦЕЛЛОЙД[Лат. cellula + гер. eidos]целлойд

191

ШОРТ[Англ. shorts-short]шоорт

192

ШОУ[Англ. show]шоу

193

ЭКВИВАЛЕНТ[Лат. aequiva-lens, aequivalentis]эквивалеэнт

194

ЭКОЛОГИ[Гер. oikos + logos]эколооги

195

ЭКСТРЕМИЗМ[Лат. extremus]экстремизм

196

ЭНЕРГИ[Гер. energeia]энеэрги

197

ЭСЭЭ[Фр. essay]эсээ

198

ЭХОГРАММ[Герм. Echo < лат. eco < гер. echō]эхограамм

199

UNESCO- ЮНЕСКО [Англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]ЮНЕСКО[1]

200

ABS- ЭЙ-БИ-СИ[Англ. American Broadcasting System нэрийн товчлол/ABC/]эйбисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2011 оны дугаар сарын … -ны өдрийн

. . дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

Монголоор орчуулан хэрэглэх гадаад хэлний үгсийн жагсаалт

Гадаад үг, түүний гарал, монгол дуудлагын хадмал

Монгол орчуулга

1

БЕСТСЕЛЛЕР[Англ.bestseller]бэстсеэллэр

Онцгой гүйлгээт ном

2

БИЗНЕСМЕН[Англ. businessman]бийзнесмеэн

Ажил хэрэгч хүн

3

БОДИБИЛДИНГ[Англ. body-building]бодибиилдин

Бялдаржуулал

4

БОНУС[Лат. bonus]боонус

Урамшуулал(-цалин)

5

БРЭНД[Англ. brand]бреэнд

Сор(-бүтээгдэхүүн)

6

ВАРЕНИ[Орос вар + ен + ье]вареэни

Чанамал

7

ВЕНА[Лат. vena]веэн

Хураагуур(-судас)

8

ДЕТЕКТИВ[Англ. detective < лат. detectio]детектиив

Адал явдал

9

КАМПАНИ[Фр. campagne]кампаани

Аян (сонгуулийн-, атрын-)

10

КАМПУС[Англ. campus]каампус

Хотхон (сургуулийн-)

11

КАССЕТ[Фр. cassette]кассеэт

Хуурцаг

12

КИБЕРНЕТИК[Гер. kyber-nētikē]кибернеэтик

Залуурзүй

13

КОМПЛЕКС[Лат. complexus]коомплекс

Цогц (-үйлдвэр)

14

КОМПЛЕКТ[Лат. completus]коомплект

Иж (-хоол)

15

КОНТЕЙНЕР[Англ. container]контейнер

Чингэлэг

16

ЛЕДЕРИН[Герм. leder]ледериин

Хиймэл арьс

17

МАНЕКЕН[Фр. mannequin]манекеэн

Загвар өмсгүүр

18

МИКР[Гер. mikros]миикр

Бичил (-автобус)

19

МОНИТОР[Фр. moniteur]мониитор

Дэлгэц

20

НОТЕБУК[Англ. notebook]ноутбук

Зөөврийн компьютер

21

ПАРКЕТ[Фр. parquet<parc]паркеэт

Шахмал (-шал)

22

ПОТЕНЦИАЛ[Лат. potentia]потенциал

Чадамж

23

ПРОДАКШИН[Англ. production]продаакшин

Үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн,найрууламж

24

ПРОДЮСЕР[Англ. producer < лат. producere]продюусер

Кино бүтээгч

25

РЕСЕЙПШИН[Лат. reception]ресейпшин

Хүлээн авах (зочид буудлын-)

26

СЕРТИФИКАТ[Лат. certum + facere]сертификаат

Батламж

27

СКОTЧ[Англ. scotch]скооч

Наалтууз

28

СТРЕСС[Англ. stress]стреэсс

Бухимдал,дарамт (сэтгэлийн-)

29

СЮРПРИЗ[Фр. surprise]сюрприиз

Гэнэтийн бэлэг

30

ХИТ[Англ. hit]хийт

Шалгармал

31

ШАМПУН[Англ. shampoo]шаампунь

Шингэн саван

 

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ