“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ-СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
ОГНОО : 2015/08/24 УНШСАН: 4949

Батлав.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

дарга Ц.ОТГОНБАГАНА

 

 

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ-СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

Зорилго:

Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Сургалт зохион байгуулагдах газар:

Нийслэлийн 9 дүүрэг

Хугацаа:

2014 оны08 сарын 25-наас 29-ний өдөр. (Нийт 4 өдөр)

Зохион байгуулагч:

БСШУЯ, БМДИ, Боловсролын хүрээлэн, БҮТ, НБГ, дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд, Хэрэгжилтийн баг

Оролцогчид:

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн суурь боловсролын багш, удирдах ажилтан, нийт 6995 хүн

 

Хүлээгдэж буй үр дүн:

 

1.    Суурь боловсролынцөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, хэрэгжилт- менежмент,  үнэлгээний шинэчлэлийн талаар нэгдсэн ойлголт, мэдээлэлтэй болно.

2.    Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн онцлогийг ээлжит хичээл, үйл ажиллагаа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,  ажиглах замаар судална.

3.    Хичээл, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа зохион байгуулах арга зүйд суралцана.


Сургалтын төлөвлөлт

 

Өдөр0Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах

 

9.00-11.00

Дүүргүүд сургалтын төсөв болон бэлтгэл ажлын тухай мэдээлэл өгөх

 

 

11.00-16.00

НБГ болон ДБХ-үүд сургалтын бэлтгэл ажлыг шалгах

 

 

10.00-17.00

Сургалтын бүсийн ахлагч, сургагч багш нарын хамт сургууль дээр сургалтын бэлтгэл хийх

 

 

17.00

Сургалтын бэлтгэл ажлын тухай НБГ-ын даргад мэдээлэх

 

 

Өдөр 1.Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, хэрэгжилт-менежмент, үнэлгээний шинэчлэлийн талаар нэгдсэн ойлголт, мэдээлэлтэй болох

 

09:00-09:30

Сургалтын нээлт

Сургалтын баг, орон нутгийн засаг захиргаа, боловсролын байгууллагын удирдлагууд

 

09:30-10:00

Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр

· Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

· Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй

Мэдээлэл

 

Сургалтын баг

-PPT илтгэлүүд

-Дэлгэц, проектр

 

10:00-10:30

Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

Мэдээлэл

Сургалтын баг

 

 

10:30-11:00

Суурь боловсролын шинэ сурах бичиг, багшийн ном

Мэдээлэл

Сургалтын баг

 

 

11.00-11.20

Завсарлага/Цайны цаг/

 

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа зохион байгуулах арга зүйд суралцах

 

Бүлэг

АЧСҮА

ИБ

ХГҮА

 

11:20-13:00

Амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөрийн танилцуулга

 

Иргэний боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн танилцуулга

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөрийн танилцуулга

 

 

13:00-14:00

Үдийн завсарлага/Хоол/

 

14:00-16:00

АЧСҮА-ны жилийн болон нэгжийн төлөвлөлт боловсруулах хэлэлцэх

Иргэний боловсролын жилийн болон нэгжийн төлөвлөлт боловсруулах хэлэлцэх

ХГҮА-ны жилийн болон нэгжийн төлөвлөлт боловсруулах хэлэлцэх

 

16.00-16.20

Завсарлага/Цайны цаг/

 

16:20-18:00

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

 

Өдөр2.Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа зохион байгуулах арга зүйд суралцах

 

Бүлэг

АЧСҮА

ИБ

ХГҮА

 

9:00-11:00

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

Ээлжит цагийн төлөвлөлт боловсруулах

 

11.00-11.20

Завсарлага/Цайны цаг/

 

11:20-13:00

Ээлжит цагийнүйл ажиллагааг ажиглах, хэлэлцүүлэг хийх, хөтөлбөрийн уялдаа холбоог шинжлэх

Ээлжит цагийнүйл ажиллагааг ажиглах, хэлэлцүүлэг хийх, хөтөлбөрийн уялдаа холбоог шинжлэх

Ээлжит цагийнүйл ажиллагааг ажиглах, хэлэлцүүлэг хийх, хөтөлбөрийн уялдаа холбоог шинжлэх

 

13:00-14:00

Үдийн завсарлага/Хоол/

 

Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн онцлогийг ээлжит хичээл, үйл ажиллагаа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, ажиглах замаар судлах,

 

Хугацаа

Сэдэв/ агуулга

Хэлбэр, зохион байгуулалт

Илтгэгч/ Чиглүүлэгч

Хэрэглэгдэхүүн

 

14:00-14:30

Суурь боловсролын тухайн судлагдахууны сургалтын цөм хөтөлбөрийн танилцуулга

Мэдээлэл(9 багцаар)

Үндэсний сургагч багш нар

-PPT

-Дэлгэц, проектр

 

14:30-16:00

Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн ба үнэлгээний зорилго, зорилтын шинэчлэл

Дадлага, мэдээлэл

/9 багцаар/

-СБЦХ

-Дадлагын удирдамж

-Ажлын хуудас

-Дадлагын цаас, маркер

 

16:00-16:20

Завсарлага/Цайны цаг/

 

16:20-18:00

Судлагдахуун тус бүрийн хөтөлбөрийн агуулгын шинэчлэл, нэр, томъёо, ухагдахууны тодруулга

Дадлага, мэдээлэл

/17 судлагдахуунаар/

Үндэсний сургагч багш нар

 

-СБЦХ

-Дадлагын удирдамж

-Ажлын хуудас

-Дадлагын цаас, маркер

 

Өдөр3.

 

Зорилтот бүлэг

Судлагдахууны багууд (багш нар)

Сургуулийн захирал, менежер, нийгмийн ажилтан

 

Хугацаа

Сэдэв/агуулга

Хэлбэр, зохион байгуулалт

Чиглүүлэгч, хэрэглэгдэхүүн

 

09:00-11:00

Судлагдахуун тус бүрийн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, үнэлгээний шинэчлэл

Дадлага

/17 судлагдахуунаар/

Үндэсний сургагч багш нар

Хэрэглэгдэхүүн:

-СБЦХ

-Дадлагын удирдамж

-Ажлын хуудас

-Дадлагын цаас, маркер

Суурь боловсролын сургалтыг цөм хөтөлбөр ба сургуулийн менежмент (мэдээлэл, хэлэлцүүлэг)

 

11:00-11:20

Завсарлага/Цайны цаг/

11:20-13:00

Судлагдахуун тус бүрийн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, үнэлгээний шинэчлэл (үргэлжлэл)

Дадлага

/17 судлагдахуунаар/

Үндэсний сургагч багш нар

Хэрэглэгдэхүүн:

-СБЦХ

-Дадлагын удирдамж

-Ажлын хуудас

-Дадлагын цаас, маркер

Сургуулийн зорилго, зорилтыг сургалтын цөм хөтөлбөртэй уялдуулан тодорхойлох

(дадлага, танилцуулга)

13:00-14:00

Үдийн завсарлага/Хоол/

Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн онцлогийг ээлжит хичээл төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, ажиглах замаар судлах

14:00-15:00

Нэгж ба ээлжит хичээлийн төлөвлөлттэй танилцах, ээлжит хичээл ажиглах

 

Мэдээлэл, Дадлага

/17 судлагдахуун/

Үндэсний сургагч багш нар, Лабаратори сургуулийн багш

Хэрэглэгдэхүүн:

-СБЦХ, нэгж, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт

-Нэгж хичээлийн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага

-Ажлын хуудсууд

-дадлагын цаас маркер

Сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтын зураглал гаргах (дадлага)

Сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах (дадлага)

15:00-16:00

Хичээл-хэлэлцүүлэг

Дадлага

/17 судлагдахуун/

Үндэсний сургагч багш нар

Хэрэглэгдэхүүн:

-Хэлэлцүүлгийн удирдамж

-Ажлын хуудас

-Дадлагын цаас, маркер

Сургуулийн хөтөлбөрийн загвар боловсруулах (дадлага))

16:00-16.20

Завсарлага /Цайны цаг/

16:20-18:00

Хичээлийн төлөвлөлт хийх

  • Арга зүй
  • Хэрэглэгдэхүүн
  • Үнэлгээ

Дадлага

/17 судлагдахуун/

Судлагдахуун бүрийн сургагч багш нар

Хэрэглэгдэхүүн:

-СБЦХ

-Нэгж хичээлийн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага

-Сурах бичиг, багшийн ном, зөвлөмж

-дадлагын цаас, маркер

Сургуулийн менежмент ба СБЦХ (Дүгнэлт, Хэлэлцүүлэг

Өдөр 4.

09:00-11:00

Хичээл заалт

 

Дадлага

/17 судлагдахуун/

Судлагдахуун бүрийн сургагч багш нар

Хэрэглэгдэхүүн:

-СБЦХ

-Нэгж хичээлийн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага

-Сурах бичиг, багшийн ном, зөвлөмж

-дадлагын цаас, маркер

11:00-11:20

Завсарлага/Цайны цаг/

11:20-13:00

Хичээлийн төлөвлөлтийг хэлэлцэх, сайжруулах

Дадлага

/17 судлагдахуун/

Судлагдахуун бүрийн сургагч багш нар

 

13:00-14.00

Үдийн завсарлага /Хоол/

14.00-15.00

НБГ-ын мэдээлэл

15.00-16.00

Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн мэдээлэл

16.00-17.00

Хаалтын ажиллагаа

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ