Сонгон шалгаруулалтын дүн
ОГНОО : 2015/05/27 УНШСАН: 4933

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Дүүрэг

Шифр

Байгууллага

Нийт оноо /100 оноо/

Нийт оноогоор эзлэх байр

1

БГД

139144

51 дүгээр сургуулийн захирал

64,2

II

2

139073

61,3

III

3

139082

49,8

Тэнцээгүй

4

139092

82,1

I

5

БЗД

139120

85 дугаар сургуулийн захирал

85,7

I

6

139139

67,9

II

7

139090

63,8

III

8

СБД

139131

31 дүгээр сургуулийн захирал

19,0

Тэнцээгүй

9

ХУД

139132

18 дүгээрсургуулийн захирал

75,9

II

10

139079

20,5

Тэнцээгүй

11

139088

76,8

I

12

139118

19,5

Тэнцээгүй

13

139125

59 дүгээр сургуулийн захирал

59,7

Тэнцээгүй

14

139156

22,0

Тэнцээгүй

15

ЧД

139105

49 дүгээр сургуулийн захирал

61,4

I

16

139134

49,5

Тэнцээгүй

17

139106

60,4

II

18

139115

52,2

Тэнцээгүй

19

БГД

139071

157 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

82,0

I

20

139148

53,8

Тэнцээгүй

21

139075

197 дугаарцэцэрлэгийн эрхлэгч

80,1

I

22

139099

198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

70,8

II

23

139094

72,6

I

24

БЗД

139122

199 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

78,1

I

25

139142

56,8

Тэнцээгүй

26

139121

200 дугаарцэцэрлэгийн эрхлэгч

77,0

I

27

139117

201 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

63,4

I

28

139133

202 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

69,7

I

29

139136

203 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

64,3

II

30

139100

73,2

I

31

139103

204 дүгээрцэцэрлэгийн эрхлэгч

84,1

I

32

СБД

139091

205 дугаарцэцэрлэгийн эрхлэгч

75,6

I

33

139101

216 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

80,0

I

34

139093

217 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

78,5

I

35

СХД

139107

79 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

76,1

I

36

139126

59,9

Тэнцээгүй

37

139124

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

62,5

I

38

139102

112 дугаарцэцэрлэгийн эрхлэгч

89,1

I

39

НД

139135

208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

82,7

I

40

БНД

139137

194 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

83,3

I

41

139123

74,1

II

42

139138

193 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

84,6

I

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ