СШ БҮРТГҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: ЗААХ АРГА, ХӨТӨЛБӨР, ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ
ОГНОО : 2015/05/22 УНШСАН: 2065

Нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох иргэний сонгон шалгаруулалтын дараагийн шатны шалгалтуудын хуваарь:

Шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн үнэмлэх авчирна.

 Нэг: 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны /Даваа гараг/ өдрийн шалгалтын хуваарь  

Сонгон шалгаруулалтын ажлын байрны нэр

Шалгалтын нэр

Шалгалт болох газар

Шалгалт эхлэх, дуусах цаг

Баянгол дүүрэг

51 дүгээр сургуулийн захирал

 

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

51 дүгээр сургууль

08:30-12:30

Чингэлтэй дүүрэг 49 дүгээр сургуулийн захирал

49 дүгээр сургууль

13:30-17:00

Баянзүрх дүүргийн 85 дүгээр сургуулийн захирал

Заах арга ур чадварын шалгалт

85 дугаар сургууль

08:00-12:00

Хөтөлбөрийн шалгалт

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн захирал

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

1 дүгээр сургууль

13:00-16:30

Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн захирал

31 дүгээр сургууль

16:30-17:30

Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн захирал

Заах арга ур чадварын шалгалт

59 дүгээр сургууль

08:00-12:00

Хөтөлбөрийн шалгалт

Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн захирал

Заах арга ур чадварын шалгалт

18 дугаар сургууль

13:30-17:30

Сонгино

хайрхан дүүрэг

112 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

СХД-ийн

112-р цэцэрлэг

08:30-11:30

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

79 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

112 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хөтөлбөрийн шалгалт

11:30-12:00

Баянгол дүүрэг

157 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

БГД-ийн 157-р цэцэрлэг

13:00-17:30

197 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Баянзүрх дүүрэг

199 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

 

БЗД-ийн 204-р цэцэрлэг

08:30-16:30

200 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

201 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

202 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

203 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

204 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

204 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хөтөлбөрийн шалгалт

16:30-17:00

Налайх дүүрэг

208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

 

Заах арга ур чадварын шалгалт

 

СБД-ийн 205 дугаар цэцэрлэг

08:30-16:30

Багануур дүүрэг

193 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

194 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

Сүхбаатар дүүрэг

205 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

216 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

217 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

205 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Хөтөлбөрийн шалгалт

16:30-17:00

 

Хоёр: 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны /Мягмар гараг/ өдрийн шалгалтын хуваарь  

Сонгон шалгаруулалтын ажлын байрны нэр

Шалгалтын нэр

Шалгалт болох газар

Шалгалт эхлэх, дуусах цаг

Баянгол дүүрэг

51 дүгээр сургуулийн захирал

 

 

Хөтөлбөрийншалгалт

51 дүгээр сургууль

08:30-12:30

Чингэлтэй дүүрэг 49 дүгээр сургуулийн захирал

49 дүгээр сургууль

13:30-17:00

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн захирал

 

 

 

Хөтөлбөрийншалгалт

1 дүгээр сургууль

09:00-15:00

Сүхбаатар дүүргийн 216 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Сүхбаатар дүүргийн 217 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн захирал

СБД-ийн 31-р сургууль

15.00-15:30

Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн захирал

 

 

Хөтөлбөрийншалгалт

18 дугаар сургууль

09:00-12:00

Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

БГД-ийн 157-р цэцэрлэг

13:30-14:30

Сонгино

хайрхан дүүрэг

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

 

Хөтөлбөрийн шалгалт

СХД-ийн

196-р цэцэрлэг

08:00-10:30

79 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

СХД-ийн

79-р цэцэрлэг

11:30-12:30

Баянгол дүүрэг

197 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

БГД-ийн 198-р цэцэрлэг

13:30-15:00

198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Баянзүрх дүүрэг

203 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

 

 

Хөтөлбөрийн шалгалт

БЗД-ийн 203-р цэцэрлэг

09:00-10:30

199 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

БЗД-ийн 199-р цэцэрлэг

11:00-12:30

200 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

БЗД-ийн 202-р цэцэрлэг

13:30-15:00

201 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

202 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

Налайх дүүрэг

208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

Хөтөлбөрийн шалгалт

БНД-ийн 194-р цэцэрлэг

08:30-16:30

Багануур дүүрэг

193 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

194 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

Гурав: Ярилцлага болон ерөнхий үнэлгээний шалгалтын хуваарь:

 

Дүүрэг

Ажлын байр зарлагдсан албан тушаал

Хугацаа

2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр /Лхагва гараг/

1

Баянгол дүүрэг

51 дүгээр сургуулийн захирал

 

 

 

09:00-12:30

2

Баянзүрх дүүрэг

85 дугаар сургуулийн захирал

3

Сүхбаатар дүүрэг

1 дүгээр сургуулийн захирал

4

31 дүгээр сургуулийн захирал

5

Хан-Уул дүүрэг

18 дугаар сургуулийн захирал

6

59 дүгээр сургуулийн захирал

7

Чингэлтэй дүүрэг

49 дүгээр сургуулийн захирал

8

Баянгол дүүрэг

157 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

 

 

 

 

 

09:00-12:30

9

197 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

10

198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

11

Баянзүрх дүүрэг

199 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

12

200 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

13

201 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

14

202 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

15

203 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

16

204 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

17

Сүхбаатар дүүрэг

205 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

18

216 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

19

217 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

20

Сонгинохайрхан дүүрэг

79 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

21

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

22

112 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

23

Налайх дүүрэг

208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

24

Багануур дүүрэг

194 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

193 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ