Нийслэлийн Боловсролын салбарын 2014 оны төсвийн тодотгол, сар улирлын хуваарь