Нийслэлийн зарим төрийн өмчийн ЕБС-ийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа
ОГНОО : 2014/03/27 УНШСАН: 1985

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэд


 


Өрсөлдсөн сургууль, цэцэрлэг

Код

Нийт оноо /100 оноо/

Нийт оноогоор эзлэх байр

1

СБД-ийн 35-р сургуулийн захирал

119897

69,70

IV

2

119890

74,19

I

3

119920

69,56

V

4

119882

73,79

II

5

119885

72,70

III

6

119927

57,32

Тэнцээгүй

7

119883

64,08

VII

8

119879

65,04

VI

9

119910

29,00

Тэнцээгүй

10

ХУД-ийн БУЦС-ийн захирал

119871

75,16

II

11

119863

84,29

I

12

119820

70,08

III

13

119835

68,49

IV

14

ЧД-ийн 49-р сургуулийн захирал

119818

67,18

I

15

119939

54,01

Тэнцээгүй

16

БГД-ийн 15-р цэцэрлэг эрхлэгч

119831

83,80

I

17

119901

30,83

Тэнцээгүй

18

БГД-ийн 98-р цэцэрлэг эрхлэгч

119832

86,69

I

19

119853

67,04

II

20

БЗД-ийн 3-р цэцэрлэг эрхлэгч

119841

74,03

I

21

119931

56,59

Тэнцээгүй

22

119907

55,87

Тэнцээгүй

23

БЗД-ийн 32-р цэцэрлэг эрхлэгч

119830

76,67

I

24

БЗД-ийн 50-р цэцэрлэг эрхлэгч

119878

68,80

III

25

119923

72,73

II

26

119829

75,93

I

27

СБД-ийн 14-р цэцэрлэг эрхлэгч

119823

75,55

I

28

119825

72,02

II

29

СБД-ийн 51-р цэцэрлэг эрхлэгч

119817

76,79

I

30

СХД-ийн 113-р цэцэрлэг эрхлэгч

119851

63,59

IV

31

119849

60,29

V

32

119848

64,66

III

33

119850

69,74

I

34

119852

66,74

II

35

ХУД-ийн 28-р цэцэрлэг эрхлэгч

119855

78,86

I

36

ХУД-ийн 46-р цэцэрлэг эрхлэгч

119864

66,42

I

37

ХУД-ийн 121-р цэцэрлэг эрхлэгч

119874

66,40

II

38

119887

72,11

I

39

ЧД-ийн 4-р цэцэрлэг эрхлэгч

119824

87,10

I

40

ЧД-ийн 18-р цэцэрлэг эрхлэгч

119922

58,52

Тэнцээгүй

41

ЧД-ийн 31-р цэцэрлэг эрхлэгч

119833

83,44

I

42

119880

54,61

Тэнцээгүй

43

ЧД-ийн 37-р цэцэрлэг эрхлэгч

119837

85,24

I

44

ЧД-ийн103-р цэцэрлэг эрхлэгч

119856

72,82

I

45

119828

52,57

Тэнцээгүй

46

ЧД-ийн 126-р цэцэрлэг эрхлэгч

119875

43,77

Тэнцээгүй

47

ЧД-ийн 173-р цэцэрлэг эрхлэгч

119860

71,20

I

Анхааруулга:

Тэнцсэн иргэд 2014 оны 03 дүгээр сарын 31-ны өдөр Нийслэлийн Боловсролын газрын 501 тоотод иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн хуудастай ирж удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын дүнгийн хуудсанд баталгаажуулалт хийнэ үү.  

 Жич: Тэнцээгүй иргэд 2014 оны 04 дүгээр сарын 04-нд багтаан материалаа авна уу.


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС

2014.03.27

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ