Нийслэлийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн зорилт
ОГНОО : 2013/08/30 УНШСАН: 2097

Нийслэлийн багш нарын 2013 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн бага хурлаар батлав.

 

НИЙСЛЭЛИЙН  2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Зөв Монгол хүүхэд “ үндэсний хөтөлбөр, Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамнаас дэвшүүлж буй зорилт, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Боловсролын газраас  2013-2014 оны хичээлийн жилд боловсролын шинэчлэлийг эрчимжүүлэх , боловсролын байгууллагын менежмент,  чадавхыг сайжруулах,  багш, хүүхэд бүрийг  хөгжүүлэх талаар дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Зорилго: Боловсролын  чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах,  бие даасан бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих замаар  багш, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны зорилт болон бусад

Нийслэлийнзорилт

Хариуцах

Хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд

1.1Нийслэлд сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувийг71,0, бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жинг91.2, суурь боловсролын цэвэр жинг91.4, төгсөлтийн хувийг бага ангид100, дунд ангид98, ахлах ангид98.5, зургаан настны хамран сургалтыг96.0, нэгдүгээр ангийн элсэлтийг100хувьд хүргэж, сургууль завсардалтын индексийг0.05хүртэл бууруулна.

 

 

САЗХ, ХШҮХ

ЕБС, цэцэрлэг, БХ , багш нар

1.25920суудал бүхий9 сургууль, 350 ор бүхий4 цэцэрлэг, 1 спорт заалыгашиглалтад хүлээж авна.

ЗСХ

ЕБС, цэцэрлэг, БХ ,ЗСХ

1.3 Боловсролын удирдах ажилтны үүрэг хариуцлага, оролцоог сайжруулах замаарболовсролын салбарын эрх зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхажлыг зохион байгуулна.

 

ЗСХ, САЗХ

НБГ, ЕБС, цэцэрлэг, БХ , багш нар

1.4 Боловсролын стандарт, шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээхүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, ээлжит хичээл бүрийн үр дүнг сайжруулахадчиглэсэнолон хувилбартайарга зүй технологийгдэмжих, түгээх, нэвтрүүлэхажлыг зохион байгуулна.

 

 

 

САЗХ

 

НБГ, ЕБС, цэцэрлэг, БХ , багш нар

1.5 Сургалтын байгууллагыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган, багш, сурагч, эцэг эх, хэрэглэгчдэд зориулсанөөрийн үнэлгээний даалгаврын сангбүрдүүлнэ.

1.6 Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагыг чадавхжууланбие даасан бүтээлч үйл ажиллагаа, нээлттэй, ил тод байдлыг өрнүүлэн, сургууль, цэцэрлэгийнүр дүнтэй менежмент, арга технологийн сангбий болгоход дэмжиж, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

 

ЗСХ, САЗХ

НБГ, ЕБС, цэцэрлэг, БХ

1.7Боловсролын байгууллагын нийгмийнажилтныг давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний хөгжлийг дэмжин чадавхжуулах ажлыгтөрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

 

 

САЗХ

НБГ, төрийн бус байгууллагууд

1.8Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжил, арга зүйгээр хангаж дэмжлэг үзүүлнэ

САЗХ, ХШҮХ

НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

1.9Багш, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэнсургалтын тоног төхөөрөмж, материал, хэрэглэгдэхүүнийхүрэлцээ хангамжийг сайжруулна.

САЗХ, ЗСХ

НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

1.10Боловсролын удирдлагынмэдээллийн нэгдсэн системийгбүрдүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

ЗСХ, ХШҮХ

НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

1.11. Олон улсын боловсролын чиг хандлагад нийцүүлэн багшийн хөгжлийг хангахынтулдгадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж,харилцантуршлага судлах үйл ажиллагаагбүхий л талаар дэмжинэ.

 

ЗСХ

БМДИ, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

Хоёр. “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд

2.1 Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагааг эцэг эх, олон нийтийн байгууллагын хамтын ажиллагаанд суурилан зохион байгуулжбайгууллага түшиглэсэн дугуйлан, секц, клубынүйл ажиллагааг дэмжинэ.

 

 

САЗХ

НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг, ТББ

2.2 Монгол хүүхдийн хөгжлийн суурь судалгааг эхлүүлж,авьяасыг бүх талаар нээх, хөгжүүлэх, амжилтад хүргэх арга зүйгболовсруулж, түгээх ажлыг хэрэгжүүлнэ.

 

САЗХ

БХүрээлэн, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

\

Гурав.“Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд

3.1Сурагчдыг бүтээлчээр ном унших арга барилд сургах, хөгжүүлэхэдгэр бүл, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхэдчиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

 

САЗХ

БХүрээлэн, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг,багш,эцэг эх

3.2Ангийн номын санг баяжуулахажлыг бүх талаар дэмжижсургуулийн номын сан, “Багш хөгжил” төвүүдийгхэрэгцээт номоор хангах ажлыг зохион байгуулна.

 

САЗХ

БЯ, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг

Дөрөв. “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд

4.1. Багшийн хөгжлийг дэмжих ажлын хүрээнд“Сайн туршлагынсан”-г бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж түгээн дэлгэрүүлж нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

 

САЗХ

БМДИ, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг, багш нар

4.2.Боловсролын шинэчлэлийн үзэл баримтлалд үндэслэнбагшийнэрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэнмэргэжил арга зүйнзөвлөх үйлчилгээгүзүүлнэ.

САЗХ

БМДИ, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг, багш нар

Тав. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын хүрээнд

 

5.1Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг дэмжин, хорт зуршлаас сэргийлэх чиглэлээр салбар дундын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж,сургууль, цэцэрлэгийн орчны эрүүл, аюулгүй байдлыгханган ажиллана.

 

 

ХШҮХ

НЭМГ, НБГ, ДБХ, сургууль, цэцэрлэг, багш нар

5.2 Багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, багшийн ажлыгбодитой үнэлэх, урамшуулах тогтолцоогбий болгон хэрэгжүүлнэ.

 

ЗСХ

НТГ,НБГ, ДБХ

5.3 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийнхууль тогтоомжийн хэрэгжилтийгхангуулж, баримт бичгийгцахим хэлбэртшилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

ЗСХ

Архив МХГ,НБГ,ДБХ

5.4 Иргэдийн насан туршийн боловсролын үйлчилгээнийчанар, хүртээмж, менежментийг сайжруулахынтулд Гэгээрэл хөгжлийн төвүүдээр дамжуулан шат дараалсан арга хэмжээ авч ажиллана.

 

 

САЗХ

НБГ, Насан ТБТ, ГХТ

5.5Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, сургуулиудыгмэргэжил , арга зүйн удирдлагаар хангаж ,иргэд, байгууллага аж ахуйн нэгжийн үүсгэл санаачилгаар цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг хялбаршуулж дэмжин ажиллана.

 

ХШҮХ

НБГ,НЗДТГ

 

Шинэ мэдээ