Нийслэлийн Боловсролын салбарын 2012 оны санхүүгийн байдлын тайлан
ОГНОО : 2013/06/18 УНШСАН: 1016

Нийслэлийн Боловсролын салбарын 2012 оны санхүүгийн байдлын тайлан 

 

Үзүүлэлт

Нийт дүн

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

1721375123,37

1724068652,77

3 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

4930237,99

1232590,32

4 Төгрөг\ ЖМС

4930237,99

1232590,32

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

1716444885,38

1722421162,45

7 Төгрөг

1716444885,38

1722421162,45

10 Төсөвт байгууллын харилцах (Төрийн сан)

13100603,94

 

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

163932744,45

 

13 Төсөвт байгууллын харилцах (Арилжааны банк)

1539411536,99

1722421162,45

19 Замд яваа мөнгөн хөрөнгө

 

414900,00

25 АВЛАГА

52568283,60

449846470,16

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

22794,00

3960704,94

27 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

209869,00

400000,00

28 Татаас, санхүүжилт, (бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн) авлага

 

345234221,06

30 Бусад авлага

52335620,60

100251544,16

31 Байгууллагаас авах авлага

16323479,20

39810980,40

32 Гэрэл цахилгааны авлага

 

5258943,00

33 Түлш халаалтын авлага

 

9007434,20

36 Хоолын авлага

617600,00

1034885,00

38 Урсгал засварын авлага

 

3165484,00

40 Бусад зардлын тооцооны авлага

15705879,20

21344234,20

41 Хувь хүмүүсээс авах авлага

36012141,40

60440563,76

53 Урьдчилгаа

8725000,00

8725000,00

75 Бусад урьдчилгаа

8725000,00

8725000,00

82 Урьдчилж төлсөн зардал

8725000,00

8725000,00

83 БАРАА МАТЕРИАЛ

8251175985,72

11737163190,72

84 Түүхий эд материал

378063573,57

537533237,90

85 Тусгай зориулалттай материал

365666928,75

520896649,15

86 Эм боох материал

12396644,82

16636588,75

89 Хангамжийн материал

7773837371,91

11021669640,72

90 Бичиг хэргийн материал

411815355,25

400166770,58

91 Аж ахуйн материал

2328401060,23

4088756758,08

92 Сэлбэг хэрэгсэл

16456525,68

111836552,69

93 Түлш, шатах тослох материал

12742862,80

53046204,60

94 Барилгын засварын материал

195353050,51

394280321,50

95 Хүнсний материал

600821182,63

1125511327,83

96 Малын тэжээл

26763435,39

930010,00

97 Баглаа боодол

530700,00

10926042,52

98 Бусад бараа материал

4180953199,42

4836215652,92

100 Бусад

99275040,24

177960312,10

108 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

10033844392,69

13919803313,65

129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

198638746509,51

237488586301,62

131 Биет хөрөнгө

198523192666,99

237362351794,28

132 Барилга, байгууламж, орон сууц

176435209291,39

204733645151,96

133 Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг

375038457419,85

412871006611,02

134 Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл

(198603248128,46)

(208137361459,06)

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл

466820716,50

525917716,91

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг

832295902,30

902472073,30

137 Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

(365475185,80)

(376554356,39)

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

8077907898,23

13345608047,53

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг

17518820998,58

25016126821,99

140 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл

(9440913100,35)

(11670518774,46)

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

7514726845,20

10219445956,79

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

14727577768,95

18379506841,86

143 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(7212850923,75)

(8160060885,07)

144 Зам, гүүрийн байгууламж

96581596,45

103209746,77

145 Зам, гүүрийн байгууламж - Анхны өртөг

1114366811,13

2107954591,40

146 Зам, гүүрийн байгууламж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(1017785214,68)

(2004744844,63)

150 Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс

82025,00

170000,00

151 Бусад үндсэн хөрөнгө

5931864294,22

8434355174,32

152 Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг

11057349440,90

13068628244,66

153 Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(5125485146,68)

(4634273070,34)

156 Биет бус хөрөнгө

115553842,52

126234507,34

157 Програм хангамж

113895731,44

118375052,35

158 Програм хангамж - Анхны өртөг

292692701,00

342629538,00

159 Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(178796969,56)

(224254485,65)

160 Бусад биет бус хөрөнгө

1658111,08

7859454,99

161 Бусад биет бус хөрөнгө - Анхны өртөг

1942200,00

13581500,00

162 Бусад биет бус хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(284088,92)

(5722045,01)

164 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

208672590902,20

251408389615,27

165 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

1262714254,38

1598568811,65

188 Өглөг

22888620,80

9658266,65

189 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо

5435203,80

3413560,01

190 Цалингийн өглөг

3617427,00

88512,00

191 НДШ-ийн өглөг

129020,00

943899,92

192 ХАОАТ-ын өглөг

1055973,80

2381148,09

193 ҮЭ-ийн өглөг

632783,00

 

194 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

14748536,00

119675,00

196 Түлш халаалтын тооцоо

14748536,00

 

200 Хоолын тооцоо

 

119675,00

208 Бусад өглөг

2704881,00

6125031,64

209 Байгууллагад төлөх өглөг

2704881,00

6098725,64

210 Хувь хүмүүст төлөх өглөг

 

26306,00

211 Урьдчилж орсон орлого

1239825633,58

1588910545,00

218 Төсөвт байгууллага

1239825633,58

1588910545,00

219 Урьдчилж орсон орлого

1239825633,58

1588910545,00

253 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

1262714254,38

1598568811,65

254 Засгийн газрын хувь оролцоо

207409876647,82

249809820803,62

255 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

154459884799,02

203073233266,25

256 Хуримтлагдсан үр дүн

(65924449582,00)

(74645160423,95)

257 Өмнөх үеийн үр дүн

(65924449582,00)

(68739169366,80)

258 Тайлант үеийн үр дүн

 

(5905991057,15)

260 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

118874441430,80

121381747961,32

264 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

207409876647,82

249809820803,62

265 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

208672590902,20

251408389615,27

Боловсролын газар

2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

2551996,00

 

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

2551996,00

 

7 Төгрөг

2551996,00

 

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

2551996,00

 

25 АВЛАГА

 

2246000,00

28 Татаас, санхүүжилт, (бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн) авлага

 

2246000,00

83 БАРАА МАТЕРИАЛ

21461086,00

37164262,00

84 Түүхий эд материал

5000000,00

 

85 Тусгай зориулалттай материал

5000000,00

 

89 Хангамжийн материал

16461086,00

37164262,00

90 Бичиг хэргийн материал

1473900,00

1283000,00

91 Аж ахуйн материал

14867186,00

35881262,00

93 Түлш, шатах тослох материал

120000,00

 

108 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

24013082,00

39410262,00

129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

49689277,96

122502487,04

131 Биет хөрөнгө

49689277,96

122502487,04

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг

12750000,00

12750000,00

137 Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

(12750000,00)

(12750000,00)

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

49559820,84

62358050,91

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг

101934378,85

105870476,00

140 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл

(52374558,01)

(43512425,09)

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

129457,12

60144436,13

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

22052395,61

81473966,61

143 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(21922938,49)

(21329530,48)

164 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

73702359,96

161912749,04

254 Засгийн газрын хувь оролцоо

73702359,96

161912749,04

255 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

358163275,40

76181455,34

256 Хуримтлагдсан үр дүн

(288793811,80)

83637663,99

257 Өмнөх үеийн үр дүн

(288793811,80)

 

258 Тайлант үеийн үр дүн

 

83637663,99

260 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

4332896,36

2093629,71

264 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

73702359,96

161912749,04

265 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

73702359,96

161912749,04

Дүүргийн боловсролын хэлтэс

2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

70443,15

 

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

70443,15

 

7 Төгрөг

70443,15

 

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

70443,15

 

25 АВЛАГА

 

52800,00

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

 

52800,00

83 БАРАА МАТЕРИАЛ

10250217,16

10979105,16

89 Хангамжийн материал

10250217,16

10933105,16

90 Бичиг хэргийн материал

4080454,16

4161162,16

91 Аж ахуйн материал

5817763,00

5783943,00

93 Түлш, шатах тослох материал

293000,00

 

98 Бусад бараа материал

59000,00

988000,00

100 Бусад

 

46000,00

108 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

10320660,31

11031905,16

129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

80249440,79

102261647,84

131 Биет хөрөнгө

73955659,32

98759878,35

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл

4999999,96

4374999,94

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг

7500000,00

7500000,00

137 Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

(2500000,04)

(3125000,06)

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

34969407,22

53788043,93

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг

100655806,12

122579076,12

140 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл

(65686398,90)

(68791032,19)

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

33688252,14

40298834,48

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

43079704,30

52157489,60

143 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(9391452,16)

(11858655,12)

151 Бусад үндсэн хөрөнгө

298000,00

298000,00

152 Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг

298000,00

748000,00

153 Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

 

(450000,00)

156 Биет бус хөрөнгө

6293781,47

3501769,49

157 Програм хангамж

6293781,47

3501769,49

158 Програм хангамж - Анхны өртөг

12647100,00

12702100,00

159 Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(6353318,53)

(9200330,51)

164 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

90570101,10

113293553,00

165 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

 

3200,00

188 Өглөг

 

3200,00

208 Бусад өглөг

 

3200,00

210 Хувь хүмүүст төлөх өглөг

 

3200,00

253 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

 

3200,00

254 Засгийн газрын хувь оролцоо

90570101,10

113290353,00

255 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

109711131,97

157151647,29

256 Хуримтлагдсан үр дүн

(19965703,62)

(44685967,04)

257 Өмнөх үеийн үр дүн

(19965703,62)

(24858752,02)

258 Тайлант үеийн үр дүн

 

(19827215,02)

260 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

824672,75

824672,75

264 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

90570101,10

113290353,00

265 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

90570101,10

113293553,00

Ерөнхий боловсролын сургууль

2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

1638321236,13

1724068652,77

3 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

4896167,99

1232590,32

4 Төгрөг\ ЖМС

4896167,99

1232590,32

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

1633425068,14

1722421162,45

7 Төгрөг

1633425068,14

1722421162,45

10 Төсөвт байгууллын харилцах (Төрийн сан)

13100603,94

 

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

80912927,21

 

13 Төсөвт байгууллын харилцах (Арилжааны банк)

1539411536,99

1722421162,45

19 Замд яваа мөнгөн хөрөнгө

 

414900,00

25 АВЛАГА

26194206,62

400410305,25

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

11891,00

3458099,39

27 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

72000,00

400000,00

28 Татаас, санхүүжилт, (бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн) авлага

 

342818971,06

30 Бусад авлага

26110315,62

53733234,80

31 Байгууллагаас авах авлага

7736059,33

18258772,14

33 Түлш халаалтын авлага

 

9007434,20

36 Хоолын авлага

617600,00

3000,00

38 Урсгал засварын авлага

 

2000000,00

40 Бусад зардлын тооцооны авлага

7118459,33

7248337,94

41 Хувь хүмүүсээс авах авлага

18374256,29

35474462,66

53 Урьдчилгаа

8725000,00

8725000,00

75 Бусад урьдчилгаа

8725000,00

8725000,00

82 Урьдчилж төлсөн зардал

8725000,00

8725000,00

83 БАРАА МАТЕРИАЛ

3918312257,38

5733826803,59

84 Түүхий эд материал

288593960,28

446737004,25

85 Тусгай зориулалттай материал

279845021,56

434480771,98

86 Эм боох материал

8748938,72

12256232,27

89 Хангамжийн материал

3579192204,80

5219176426,44

90 Бичиг хэргийн материал

315294252,86

282967755,51

91 Аж ахуйн материал

1192213241,43

2286175181,87

92 Сэлбэг хэрэгсэл

15857725,68

83456055,67

93 Түлш, шатах тослох материал

2966012,80

24394354,60

94 Барилгын засварын материал

186249775,51

376537301,50

95 Хүнсний материал

57329770,75

78343685,31

96 Малын тэжээл

26763435,39

930010,00

97 Баглаа боодол

76000,00

76000,00

98 Бусад бараа материал

1782441990,38

2086296081,98

100 Бусад

50526092,30

67913372,90

108 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

5591552700,13

7867030761,61

129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

137502289809,82

165058502679,42

131 Биет хөрөнгө

137432612082,00

164987692045,63

132 Барилга, байгууламж, орон сууц

120338517376,58

140288283962,13

133 Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг

251995272350,78

279593193329,08

134 Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл

(131656754974,20)

(139304909366,95)

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл

461820716,54

520778828,39

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг

812045902,30

881388740,30

137 Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

(350225185,76)

(360609911,91)

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

6025281242,19

9963115275,01

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг

13162451683,90

18955447597,44

140 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл

(7137170441,71)

(8992332322,43)

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

5370105594,46

7054187756,74

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

10700303478,23

13120893845,64

143 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(5330197883,77)

(6066706088,90)

144 Зам, гүүрийн байгууламж

56142990,43

35080283,37

145 Зам, гүүрийн байгууламж - Анхны өртөг

454472686,33

1111493207,19

146 Зам, гүүрийн байгууламж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(398329695,90)

(1076412923,82)

150 Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс

82025,00

 

151 Бусад үндсэн хөрөнгө

5180662136,80

7126245939,99

152 Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг

7943687591,26

9644952769,20

153 Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(2763025454,46)

(2518706829,21)

156 Биет бус хөрөнгө

69677727,82

70810633,79

157 Програм хангамж

69162727,82

63693678,80

158 Програм хангамж - Анхны өртөг

157298182,00

180912019,00

159 Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(88135454,18)

(117218340,20)

160 Бусад биет бус хөрөнгө

515000,00

7116954,99

161 Бусад биет бус хөрөнгө - Анхны өртөг

515000,00

12596000,00

162 Бусад биет бус хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

 

(5479045,01)

164 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

143093842509,95

172925533441,03

165 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

1260896477,58

1595980788,56

188 Өглөг

21070844,00

7070243,56

189 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо

3617427,00

1012411,92

190 Цалингийн өглөг

3617427,00

68512,00

191 НДШ-ийн өглөг

 

943899,92

194 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

14748536,00

 

196 Түлш халаалтын тооцоо

14748536,00

 

208 Бусад өглөг

2704881,00

6057831,64

209 Байгууллагад төлөх өглөг

2704881,00

6048725,64

210 Хувь хүмүүст төлөх өглөг

 

9106,00

211 Урьдчилж орсон орлого

1239825633,58

1588910545,00

218 Төсөвт байгууллага

1239825633,58

1588910545,00

219 Урьдчилж орсон орлого

1239825633,58

1588910545,00

253 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

1260896477,58

1595980788,56

254 Засгийн газрын хувь оролцоо

141832946032,37

171329552652,47

255 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

107585453279,27

142570661034,65

256 Хуримтлагдсан үр дүн

(44190252992,92)

(52574084026,61)

257 Өмнөх үеийн үр дүн

(44190252992,92)

(47672266805,57)

258 Тайлант үеийн үр дүн

 

(4901817221,04)

260 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

78437745746,02

81332975644,43

264 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

141832946032,37

171329552652,47

265 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

143093842509,95

172925533441,03

Цэцэрлэг

2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

80431448,09

 

3 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

34070,00

 

4 Төгрөг\ ЖМС

34070,00

 

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

80397378,09

 

7 Төгрөг

80397378,09

 

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

80397378,09

 

25 АВЛАГА

26374076,98

47137364,91

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

10903,00

449805,55

27 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

137869,00

 

28 Татаас, санхүүжилт, (бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн) авлага

 

169250,00

30 Бусад авлага

26225304,98

46518309,36

31 Байгууллагаас авах авлага

8587419,87

21552208,26

32 Гэрэл цахилгааны авлага

 

5258943,00

36 Хоолын авлага

 

1031885,00

38 Урсгал засварын авлага

 

1165484,00

40 Бусад зардлын тооцооны авлага

8587419,87

14095896,26

41 Хувь хүмүүсээс авах авлага

17637885,11

24966101,10

83 БАРАА МАТЕРИАЛ

4301152425,18

5955193019,97

84 Түүхий эд материал

84469613,29

90796233,65

85 Тусгай зориулалттай материал

80821907,19

86415877,17

86 Эм боох материал

3647706,10

4380356,48

89 Хангамжийн материал

4167933863,95

5754395847,12

90 Бичиг хэргийн материал

90966748,23

111754852,91

91 Аж ахуйн материал

1115502869,80

1760916371,21

92 Сэлбэг хэрэгсэл

598800,00

28380497,02

93 Түлш, шатах тослох материал

9363850,00

28651850,00

94 Барилгын засварын материал

9103275,00

17743020,00

95 Хүнсний материал

543491411,88

1047167642,52

97 Баглаа боодол

454700,00

10850042,52

98 Бусад бараа материал

2398452209,04

2748931570,94

100 Бусад

48748947,94

110000939,20

108 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

4407957950,25

6002330384,88

129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

61006517980,94

72205319487,32

131 Биет хөрөнгө

60966935647,71

72153397383,26

132 Барилга, байгууламж, орон сууц

56096691914,81

64445361189,83

133 Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг

123043185069,07

133277813281,94

134 Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл

(66946493154,26)

(68832452092,11)

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл

 

763888,58

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг - Анхны өртөг

 

833333,00

137 Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

 

(69444,42)

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

1968097427,98

3266346677,68

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг

4153779129,71

5832229672,43

140 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл

(2185681701,73)

(2565882994,75)

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

2110803541,48

3064814929,44

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

3962142190,81

5124981540,01

143 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(1851338649,33)

(2060166610,57)

144 Зам, гүүрийн байгууламж

40438606,02

68129463,40

145 Зам, гүүрийн байгууламж - Анхны өртөг

659894124,80

996461384,21

146 Зам, гүүрийн байгууламж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(619455518,78)

(928331920,81)

150 Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс

 

170000,00

151 Бусад үндсэн хөрөнгө

750904157,42

1307811234,33

152 Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг

3113363849,64

3422927475,46

153 Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(2362459692,22)

(2115116241,13)

156 Биет бус хөрөнгө

39582333,23

51922104,06

157 Програм хангамж

38439222,15

51179604,06

158 Програм хангамж - Анхны өртөг

122747419,00

149015419,00

159 Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(84308196,85)

(97835814,94)

160 Бусад биет бус хөрөнгө

1143111,08

742500,00

161 Бусад биет бус хөрөнгө - Анхны өртөг

1427200,00

985500,00

162 Бусад биет бус хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(284088,92)

(243000,00)

164 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

65414475931,19

78207649872,20

165 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

1817776,80

2584823,09

188 Өглөг

1817776,80

2584823,09

189 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо

1817776,80

2401148,09

190 Цалингийн өглөг

 

20000,00

191 НДШ-ийн өглөг

129020,00

 

192 ХАОАТ-ын өглөг

1055973,80

2381148,09

193 ҮЭ-ийн өглөг

632783,00

 

194 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

 

119675,00

200 Хоолын тооцоо

 

119675,00

208 Бусад өглөг

 

64000,00

209 Байгууллагад төлөх өглөг

 

50000,00

210 Хувь хүмүүст төлөх өглөг

 

14000,00

253 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

1817776,80

2584823,09

254 Засгийн газрын хувь оролцоо

65412658154,39

78205065049,11

255 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

46406557112,38

60269239128,97

256 Хуримтлагдсан үр дүн

(21425437073,66)

(22110028094,29)

257 Өмнөх үеийн үр дүн

(21425437073,66)

(21042043809,21)

258 Тайлант үеийн үр дүн

 

(1067984285,08)

260 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

40431538115,67

40045854014,43

264 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

65412658154,39

78205065049,11

265 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

65414475931,19

78207649872,20

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ