Нийслэлийн боловсролын салбарын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
ОГНОО : 2013/06/18 УНШСАН: 1124

Нийслэлийн боловсролын салбарын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

 

Үзүүлэлт

Нийт дүн

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

173130215000,00

170981381238,66

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

173130215000,00

170981381238,66

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

173130215000,00

170981381238,66

6 Бараа, үйлчилгээний зардал

170858143800,00

168937167121,21

7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

119450460360,00

118075084386,71

8 Үндсэн цалин

109201367060,00

107987666786,28

9 Нэмэгдэл цалин

1779569300,00

2006187930,13

10 Гэрээт ажилчдын цалин

177679100,00

73462700,00

11 Үр дүнгийн урамшуулал

8291844900,00

8007766970,30

17 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

13166362243,00

12750067029,44

18 Тэтгэврийн даатгал

8561374642,09

8294717269,24

23 Тэтгэмжийн даатгал

580790242,74

572616759,61

24 Ажилгүйдлийн даатгал

596818505,55

568932389,06

25 ҮОМШӨ ний даатгал

1133679226,05

1114609090,49

26 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж

2293699626,57

2199191521,04

27 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

38241321197,00

38112015705,06

28 Бичиг хэрэг

257217230,00

336042935,02

29 Гэрэл цахилгаан

2042030000,00

1737930420,49

30 Түлш, халаалт

9741548100,00

8498301421,88

31 Тээвэр (шатахуун)

345814400,00

261877454,90

32 Шуудан холбоо

232079400,00

224080675,96

33 Цэвэр, бохир ус

2896676300,00

2473669968,05

35 Дотоод албан томилолт

144449300,00

90475611,99

36 Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

5600000,00

7065630,00

37 Ном хэвлэл авах

246481620,00

154881396,02

39 Эд хогшил худалдан авах

639635907,00

1688955178,14

43 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс\

639635907,00

1688955178,14

45 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

412177000,00

487650761,33

46 Хоол

11743412600,00

11347129456,06

47 Эм

46766500,00

52994741,13

48 Урсгал засвар

628848900,00

1095678140,71

50 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

314116900,00

426633328,35

54 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

2128694000,00

2964973918,53

56 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

2128694000,00

2964973918,53

61 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

168008800,00

192594540,99

62 Холбооны суваг ашигласны хөлс

38100000,00

31827074,40

64 Байрны түрээсийн зардал

4596240,00

9463200,00

65 Төвлөрсөн арга хэмжээ

200000000,00

223604016,50

90 Үдийн цай

6004588000,00

5806185834,61

110 Орон нутгийн хувиарлагдаагүй зардал

480000,00

 

116 Засварын зардал

480000,00

 

193 Татаас ба урсгал шилжүүлэг

2272071200,00

2044214117,45

206 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

2272071200,00

2044214117,45

223 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

1903766800,00

1568399390,00

227 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

16162000,00

108095041,00

228 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал

600000,00

600000,00

230 Шагнал, урамшил

137322700,00

185478832,45

286 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

214219700,00

181640854,00

345 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

173130215400,00

171317304974,26

356 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

2983329700,00

5187168025,91

357 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

138962900,00

913306174,32

362 Төсвөөс санхүүжих

170007922800,00

165216830774,03

367 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

1721375123,37

368 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

1724068652,77

373 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

531,00

531,00

374 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

18863,00

18967,00

375 Удирдах ажилтан

700,00

691,00

376 Гүйцэтгэх ажилтан

12070,00

12168,00

377 Гэрээт ажилтан

24,00

24,00

378 Үйлчлэх ажилтан

6069,00

6084,00

379 СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/

247794,00

248765,00

380 Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад

247794,00

248765,00

Боловсролын газар

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

704896400,00

717526646,00

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

704896400,00

717526646,00

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

704896400,00

717526646,00

6 Бараа, үйлчилгээний зардал

675814900,00

688447046,00

7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

366172100,00

358476705,00

8 Үндсэн цалин

366172100,00

358476705,00

10 Гэрээт ажилчдын цалин

 

 

17 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

40278900,00

38264613,00

18 Тэтгэврийн даатгал

25632000,00

25632000,00

23 Тэтгэмжийн даатгал

1830900,00

1118473,00

24 Ажилгүйдлийн даатгал

1830900,00

1213498,00

25 ҮОМШӨ ний даатгал

3661700,00

2977242,00

26 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж

7323400,00

7323400,00

27 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

269363900,00

291705728,00

28 Бичиг хэрэг

3083200,00

3052799,00

29 Гэрэл цахилгаан

2469000,00

1685800,00

30 Түлш, халаалт

2376900,00

1267300,00

31 Тээвэр (шатахуун)

7500500,00

7500120,00

32 Шуудан холбоо

4843100,00

4842101,00

33 Цэвэр, бохир ус

1314500,00

955800,00

35 Дотоод албан томилолт

4115700,00

4113500,00

36 Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

5600000,00

5596430,00

39 Эд хогшил худалдан авах

1268600,00

1224197,00

43 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс\

1268600,00

1224197,00

45 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

270000,00

263800,00

48 Урсгал засвар

1666400,00

1666400,00

50 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

9356000,00

34355868,00

54 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

25500000,00

25458300,00

56 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

25500000,00

25458300,00

65 Төвлөрсөн арга хэмжээ

200000000,00

199723313,00

135 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

 

 

193 Татаас ба урсгал шилжүүлэг

29081500,00

29079600,00

206 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

29081500,00

29079600,00

228 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал

600000,00

600000,00

286 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

28481500,00

28479600,00

345 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

704896400,00

692868180,00

357 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

 

1340200,00

362 Төсвөөс санхүүжих

704896400,00

691527980,00

367 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

2551996,00

368 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

 

373 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1,00

1,00

374 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

34,00

34,00

375 Удирдах ажилтан

4,00

4,00

376 Гүйцэтгэх ажилтан

28,00

28,00

378 Үйлчлэх ажилтан

2,00

2,00

Дүүргийн боловсролын хэлтэс

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

533761880,00

531503490,56

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

533761880,00

531503490,56

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

533761880,00

531503490,56

6 Бараа, үйлчилгээний зардал

510950080,00

507405994,56

7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

421175560,00

420239289,35

8 Үндсэн цалин

421175560,00

420239289,35

17 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

46329570,00

45582188,78

18 Тэтгэврийн даатгал

31795171,28

31128667,21

23 Тэтгэмжийн даатгал

1995422,46

2009256,66

24 Ажилгүйдлийн даатгал

2048225,46

1744870,55

25 ҮОМШӨ ний даатгал

3325564,76

3554112,02

26 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж

7165186,04

7145282,34

27 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

43444950,00

41584516,43

28 Бичиг хэрэг

4948030,00

5416447,45

31 Тээвэр (шатахуун)

2746600,00

2804400,00

32 Шуудан холбоо

4789100,00

5144714,00

35 Дотоод албан томилолт

2852000,00

4001370,00

39 Эд хогшил худалдан авах

570980,00

336980,00

43 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс\

570980,00

336980,00

45 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

1095800,00

468000,00

48 Урсгал засвар

2886300,00

1802000,00

50 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

1800000,00

2042022,97

54 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

16999900,00

17425382,01

56 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

16999900,00

17425382,01

64 Байрны түрээсийн зардал

4276240,00

2143200,00

110 Орон нутгийн хувиарлагдаагүй зардал

480000,00

 

116 Засварын зардал

480000,00

 

135 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

 

 

193 Татаас ба урсгал шилжүүлэг

22811800,00

24097496,00

206 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

22811800,00

24097496,00

223 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

18711800,00

19969896,00

227 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

 

1160000,00

230 Шагнал, урамшил

4100000,00

2967600,00

286 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

 

 

345 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

533761880,00

531433047,41

357 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

 

42500,00

362 Төсвөөс санхүүжих

533761880,00

531390547,41

367 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

70443,15

368 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

 

373 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

9,00

9,00

374 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

49,00

50,00

375 Удирдах ажилтан

9,00

8,00

376 Гүйцэтгэх ажилтан

40,00

42,00

Ерөнхий боловсролын сургууль

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

113062517620,00

111613716856,68

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

113062517620,00

111613716856,68

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

113062517620,00

111613716856,68

6 Бараа, үйлчилгээний зардал

111491508520,00

110206299703,39

7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

82678427000,00

81364448435,27

8 Үндсэн цалин

76927500900,00

75126835273,97

9 Нэмэгдэл цалин

33980000,00

781403946,51

10 Гэрээт ажилчдын цалин

94085100,00

41813700,00

11 Үр дүнгийн урамшуулал

5622861000,00

5414395514,79

17 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

9121746173,00

8703378979,47

18 Тэтгэврийн даатгал

5915113881,47

5687194370,96

23 Тэтгэмжийн даатгал

404114877,95

388775778,71

24 Ажилгүйдлийн даатгал

414745879,22

385179410,86

25 ҮОМШӨ ний даатгал

790072058,14

757990096,01

26 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж

1597699476,22

1484239322,93

27 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

19691335347,00

20138472288,65

28 Бичиг хэрэг

168170500,00

229764734,37

29 Гэрэл цахилгаан

1057117800,00

961321898,38

30 Түлш, халаалт

6293724200,00

5510276076,10

31 Тээвэр (шатахуун)

207438400,00

173476586,00

32 Шуудан холбоо

176532700,00

158914716,51

33 Цэвэр, бохир ус

1428852800,00

1323221063,95

35 Дотоод албан томилолт

110961500,00

55454071,99

36 Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

 

1469200,00

37 Ном хэвлэл авах

220973620,00

131493138,00

39 Эд хогшил худалдан авах

536358827,00

1232258099,39

43 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс\

536358827,00

1232258099,39

45 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

232257200,00

222251760,46

46 Хоол

696724900,00

621688778,00

47 Эм

29762300,00

35404008,20

48 Урсгал засвар

522265500,00

790406667,68

50 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

264799200,00

297410684,27

54 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

1619983300,00

2419032080,75

56 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

1619983300,00

2419032080,75

61 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

120824600,00

161442889,99

64 Байрны түрээсийн зардал

 

7000000,00

90 Үдийн цай

6004588000,00

5806185834,61

135 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

 

 

193 Татаас ба урсгал шилжүүлэг

1571009100,00

1407417153,29

206 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

1571009100,00

1407417153,29

223 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

1280812000,00

1056159190,00

227 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

1712700,00

66643386,00

230 Шагнал, урамшил

108506200,00

137501123,29

286 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

179978200,00

147113454,00

345 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

113062518020,00

112054631699,52

356 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

2983329700,00

5183237625,91

357 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

138962900,00

888329525,82

362 Төсвөөс санхүүжих

109940225420,00

105983064547,79

367 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

1638321236,13

368 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

1724068652,77

373 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

213,00

213,00

374 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

12167,00

12264,00

375 Удирдах ажилтан

315,00

316,00

376 Гүйцэтгэх ажилтан

8741,00

8840,00

377 Гэрээт ажилтан

14,00

14,00

378 Үйлчлэх ажилтан

3097,00

3094,00

379 СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/

186267,00

187053,00

380 Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад

186267,00

187053,00

Цэцэрлэг

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

58829039100,00

58118634245,42

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

58829039100,00

58118634245,42

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

58829039100,00

58118634245,42

6 Бараа, үйлчилгээний зардал

58179870300,00

57535014377,26

7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

35984685700,00

35931919957,09

8 Үндсэн цалин

31486518500,00

32082115517,96

9 Нэмэгдэл цалин

1745589300,00

1224783983,62

10 Гэрээт ажилчдын цалин

83594000,00

31649000,00

11 Үр дүнгийн урамшуулал

2668983900,00

2593371455,51

17 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

3958007600,00

3962841248,19

18 Тэтгэврийн даатгал

2588833589,34

2550762231,07

23 Тэтгэмжийн даатгал

172849042,33

180713251,24

24 Ажилгүйдлийн даатгал

178193500,87

180794609,65

25 ҮОМШӨ ний даатгал

336619903,15

350087640,46

26 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж

681511564,31

700483515,77

27 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

18237177000,00

17640253171,98

28 Бичиг хэрэг

81015500,00

97808954,20

29 Гэрэл цахилгаан

982443200,00

774922722,11

30 Түлш, халаалт

3445447000,00

2986758045,78

31 Тээвэр (шатахуун)

128128900,00

78096348,90

32 Шуудан холбоо

45914500,00

55179144,45

33 Цэвэр, бохир ус

1466509000,00

1149493104,10

35 Дотоод албан томилолт

26520100,00

26906670,00

37 Ном хэвлэл авах

25508000,00

23388258,02

39 Эд хогшил худалдан авах

101437500,00

455135901,75

43 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс\

101437500,00

455135901,75

45 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

178554000,00

264667200,87

46 Хоол

11046687700,00

10725440678,06

47 Эм

17004200,00

17590732,93

48 Урсгал засвар

102030700,00

301803073,03

50 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

38161700,00

92824753,11

54 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

466210800,00

503058155,77

56 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

466210800,00

503058155,77

61 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

47184200,00

31151651,00

62 Холбооны суваг ашигласны хөлс

38100000,00

31827074,40

64 Байрны түрээсийн зардал

320000,00

320000,00

65 Төвлөрсөн арга хэмжээ

 

23880703,50

135 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

 

 

193 Татаас ба урсгал шилжүүлэг

649168800,00

583619868,16

206 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

649168800,00

583619868,16

223 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

604243000,00

492270304,00

227 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

14449300,00

40291655,00

230 Шагнал, урамшил

24716500,00

45010109,16

286 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

5760000,00

6047800,00

345 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

58829039100,00

58038372047,33

356 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

 

3930400,00

357 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

 

23593948,50

362 Төсвөөс санхүүжих

58829039100,00

58010847698,83

367 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

80431448,09

368 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

 

373 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

308,00

308,00

374 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

6613,00

6619,00

375 Удирдах ажилтан

372,00

363,00

376 Гүйцэтгэх ажилтан

3261,00

3258,00

377 Гэрээт ажилтан

10,00

10,00

378 Үйлчлэх ажилтан

2970,00

2988,00

379 СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/

61527,00

61712,00

380 Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад

61527,00

61712,00

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ