Сургалт зохион байгуулах тухай
ОГНОО : 2016/09/09 УНШСАН: 1928

2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр       Дугаар А/72                Улаанбаатар хот

 

 

Сургалт зохион байгуулах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4, Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.1 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ  нь:

 

1. Ус ариун цэврийн байгууламж, охидын эрүүл ахуй сэдэвт сургалт зохион байгуулах, зурагт хуудас бэлтгэх удирдамжийг нэгдүгээр хавсралтаар, зарцуулагдах төсвийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

2. Сургалтад зарцуулагдах зардал 9588500 /Есөн сая таван зуун наян найман мянга таван зуу/ төгрөгийг нэмэлт санхүүжилтийн данснаас гаргахыг нягтлан бодогч /Б.Нямдорж/-д зөвшөөрсүгэй.

 

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, сургалтыг чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулахыг Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс /Ц.Цасцэцэг/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

                               ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

                         ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                      Ж.ГАНТУЛГА

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын                   

                                                                                                               2016 оны  09 сарын 09-ны өдрийн А/72  

                                                                                                                                                                                                                                                        дугаар тушаалын хавсралт