Сонгон шалгаруулалтын дүн
ОГНОО : 2014/11/21 УНШСАН: 4698

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

 

2014 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр

 

 

Сонгон шалгаруулалт зарласан ажлын байр

Шифр

Нийт оноо
/100 оноо/

Нийт оноогоор эзлэх байр

1

БЗД-ийн 111-р сургуулийн захирал

130637

58,27

Тэнцээгүй

2

130636

70,75

III

3

130817

65,08

V

4

130684

84,29

I

5

130745

65,71

IV

6

130685

72

II

7

130856

54,82

Тэнцээгүй

8

БЗД-ийн Амгалан цогцолбор сургуулийн захирал

130697

67,07

III

9

130701

70,42

I

10

130725

58,08

Тэнцээгүй

11

130738

67,82

II

12

БЗД-ийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн захирал

130696

76,92

I

13

130800

69,02

II

14

130719

60,14

IV

15

130838

60,37

III

16

СБД-ийн 25-р сургуулийн захирал

130709

69,09

I

17

БНД-ийн 125-р сургуулийн захирал

130810

65,95

III

18

130670

71,09

I

19

130664

69,07

II

20

БГД-ийн 100-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130657

84,93

I

21

СБД-ийн 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130666

74,05

I

22

130700

66,33

III

23

130722

66,56

II

24

СБД-ийн 17-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130714

76,85

I

25

130750

63,33

II

26

СБД-ийн 69-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130815

62,29

III

27

130713

78,77

I

28

130728

60,17

IV

29

130820

64,83

II

30

СБД-ийн 186-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130645

76,19

I

31

БЗД-ийн 59-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130659

80,38

I

32

130650

60,12

IV

33

130647

66,27

II

34

130731

63,17

III

35

БЗД-ийн 128-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130676

78,53

I

36

130751

56,79

Тэнцээгүй

37

130827

62,26

II

38

130770

60,93

III

39

БЗД-ийн 169-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130658

83,75

I

40

130849

66,88

II

41

130819

57,83

Тэнцээгүй

42

СХД-ийн 38-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130747

70,11

I

43

130687

66,07

II

44

130733

60,83

III

45

СХД-ийн 99-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130737

82,6

I

46

130673

62,59

IV

47

130672

60,81

V

48

130723

66,23

III

49

130718

72,27

II

50

130648

50,02

Тэнцээгүй

51

ХУД-ийн 134-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130656

81,99

I

52

ХУД-ийн 190-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130653

67,19

II

53

130806

76,49

I

54

ЧД-ийн 56-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130707

72,34

I

55

ЧД-ийн 124-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130795

65,17

II

56

130831

68,31

I

57

БНД-ийн 132-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130704

83,05

I

58

130853

55,7

Тэнцээгүй

59

БНД-ийн 139-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

130703

79,79

I

 

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

 

Тушаал
Шинэ мэдээ