Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай
ОГНОО : 2016/12/07 УНШСАН: 4034

2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр                    Дугаар А/111              Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

                                                Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн

                                                        ангийг томилох тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 399 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Болзошгүй гамшиг ослын үед ажиллах Нийслэлийн Боловсролын газрын гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

2. Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний албан тушаалын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон, сурган дадлагажуулж, шаардлагатай үед яаралтай цугларах схем заавар, болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тухайн үед хэрэгжүүлэн ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөн ажиллахыг орлогч дарга /Л.Дашдэмбэрэл/-д үүрэг болгосугай.

 

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2014 оны А/16 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

           

 

                          ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

                          ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                               Ж.ГАНТУЛГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын

                                                                                2016 оны 12 дүгээр сарын 07-ны өдрийн

                                                                                А/111 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

                                     ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ОРОН ТООНЫ

                                            БУС ШТАБЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

 

 1. Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын дарга:

  Л.Дашдэмбэрэл                     Орлогч дарга

   

 2. Шуурхайн асуудал хариуцсан туслах:

             Л.Буянтогтох              Захиргааны хэлтсийн дарга

 

         3. Хэв журам хариуцсан туслах:

               С.Ганчимэг                 Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга

 

          4. Сургалт мэргэжлийн анги хариуцсан туслах:

                 Ц.Жаргалантуул                    Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 

           5. Хүн ам хамгаалах асуудал хариуцсан туслах:

                   Ж.Энхтөр                    Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

           6. Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан туслах:

                  Г.Мөнхбилэг               Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

           7. Нарийн бичгийн дарга:

                Э.Баярмагнай            Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

 

 

 

                                                                                    Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын

                                                                                    2016 оны 12 дүгээр сарын 07-ны өдрийн

                                                                                    А/111 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

                                     МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

 

 

 1. Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 2. Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 3. Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 4. Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 5. Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 6. Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 7. Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс
 8. Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

           

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ