Байгууллагын бүтэц
2014/12/05
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ
Нийслэлийн боловсролын газар нь 37 хүний орон тоотой, Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс, Сургалт арга зүйн хэлтэс, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс гэсэн 3 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулна. 1. Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг: Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн нэгдүгээр зорилтын хүрээнд хүний нөөц, төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалт, гадаад харилцаа, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, дотоод асуудал, архив бичиг хэрэг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх. 2. Сургалт, арга зүйн хэлтсийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг ЕБС, цэцэрлэг, албан бус сургалтыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, боловсролын стандарт үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, мэргэжил дээшлүүлэх, давтан сургах, зөвлөгөө өгөх Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ шинжилгээ хийх, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт, хичээлээс гадуурх сургалт хүмүүжлийн ажил, гэсэн чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллана.
Шинэ мэдээ