Хугацаа: 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны даваа гарагт 14:00 цаг

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

 

Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

“Хэл ярианы хөгжил” сургалтын жишиг хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхимын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/144 дүгээр тушаал