Математикийн багш нарын Зөвлөлдөх багийг 17 гишүүнтэйгээр байгуулсан.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 9 сургууль

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан “Хамтдаа хамгаалцгаая” зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 118 сургуульд 1283, 126 цэцэрлэгт 793, нийт 244 байгууллагад 2076 багш, ажилчдын сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна.

            Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр нийслэл хотод өмнөх онуудаас он дамжин хэрэгжиж буй болон 2021 онд шинээр хэрэгжихээр батлагдсан нийт 152 боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

2021-2022 оны хичээлийн жилд Нийслэлийн Засаг даргаас сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгогдсон төрийн бус өмчийн 411 цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

2021-2022 оны хичээлийн жилд Нийслэлийн Засаг даргаас сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгогдсон төрийн бус өмчийн 129 сургууль сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.