Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал

2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуульд гарч буй сул орон тоо

ЕБС дэлгэрэнгүй үзэх

Цэцэрлэг дэлгэрэнгүй үзэх