Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны А/199 дүгээр тушаал

Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны А/184 дүгээр тушаал

“Хэл ярианы хөгжил” сургалтын жишиг хөтөлбөр

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/305 дугаар тушаал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхимын үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/249 дүгээр тушаал

Монгол хэлний сургалтын талаар баримтлах бодлого

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/144 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ДОТУУР БАЙРАНД ХҮҮХЭД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ТУШААЛ 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр Дугаар А/239 Улаанбаатар хот ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 дахь заалт, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 6.3 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016-2020 […]

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааны чиглэл

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly