Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар 25                                                             Улаанбаатар хот   Төрийн үйлчилгээний байгууллагын […]

АЛБАН ХААГЧ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly