ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                      Дугаар 450                                 Улаанбаатар хот   ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ   Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 […]

ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 40.2, 40.3, 40.5, 41.3, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

МУ-ын Засгийн газрын 2021 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн 314 дүгээр тогтоол

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly