ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот   ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Хэвлэх 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоо, оролцогч талуудын харилцааг тодорхойлж, хүүхдийг үл хайхрах байдал, дарамт, мөлжлөг, хүчирхийллийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, […]

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот   ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Хэвлэх 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх, […]

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн харилцааны зарчим, суурь хэм хэмжээг тогтоож, уг харилцаанд оролцогч талуудын үндсэн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын зохистой тэнцвэрт байдлыг хангахад оршино.