НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР 2021 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Жилийн эцсийн байдлаар

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА 16 БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ/

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 9 сургууль