НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 09-р сарын 29-ний өдөр 1. Нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн өргөдөл, гомдол:  Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны 3 дугаар улиралд нийт 117 өргөдөл, гомдол, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст нийт 61 өргөдөл гомдлыг ирснийг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 06-р сарын 29-ний өдөр Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Боловсролын газарт нийт 92 өргөдөл гомдол ирснээс дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст 20 өргөдөл гомдлыг шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилласан ба ажлын 5 хоногт багтаан хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны хагас жилийн […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН   2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн өргөдөл гомдол Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны 1 дүгээр улиралд нийт 37 өргөдөл, гомдол ирснийг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу бүрэн эрхийн хүрээнд судлан […]