НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ III УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 371 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, талархал ирүүлсний 336 /90.5%/-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 35 /9.5%/ өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 08 дугаар сарын 30   Нийслэлийн Боловсролын газарт 2022 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 148 өргөдөл, гомдол ирснийг “Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль” болон “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан бүрэн эрхийн хүрээнд судлан шийдвэрлэсэн байна.   Тайлант […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 24 гомдол, санал, хүсэлт, ирүүлсний 20 /83.3%/-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 4 /16.6%/ өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.