НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Нийслэлийн Боловсролын газар 2022 онд нийт 1215 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж ажилласан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 177 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, талархал ирүүлсний 151 /85.3%/-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 26 /14.7%/ өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 10 дугаар сарын 31   Нийслэлийн Боловсролын газарт 2022 оны 10 дугаар сард /2022.10.01-10.25/ нийт 189 өргөдөл, гомдол ирснийг “Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль” болон “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан бүрэн эрхийн хүрээнд судалж, шийдвэрлэн ажиллаж байна.   […]