“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан

өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын

нэгдүгээр хавсралт

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах

 маягтын үлгэрчилсэн загвар

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ МАЯГТ 

Иргэний овог, нэр:  ___________________________________________________

Иргэний регистрийн дугаар: ___________________________________________

Иргэний оршин суугаа хаяг: ___________________________________________

 Холбоо барих утасны дугаар: _________________________________________

Өргөдлийн төрөл: (Дараах ангилалаас сонгоно уу?)

 

Талархал             Санал                 Хүсэлт               Гомдол                 Мэдэгдэл   

 

Тухайн асуудлаар өмнө нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад хандаж байсан эсэх:

       Тийм                  Үгүй

_________________________________________________

(Хэнд, хаана хандаж байгаа тухай мэдээлэл)

Агуулга:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Өргөдөл гаргасан: _____________________   Огноо: __________

                                                     (Гарын үсэг)     

Хүлээн авсан: _______________________ Огноо: ____________

                                                      (Гарын үсэг)     

 Тайлбар: Өргөдөл, гомдол хүлээн авах маягт нь үйлчилгээний онцлог, шийдвэрлэх үйл ажиллагааны хэрэгцээ, шаардлагаас хамааран дээрх бүрдэлээс гадна нэмэлт бүрдэл хэсгүүдтэй, өөр загвар хийцтэй байж болно.