НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Хагас жилийн биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГАТАЙ ХИЙХ ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ

Хариуцлагын гэрээ 2022