НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.