НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ХИЙСЭН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Хариуцлагын гэрээ хагас жилийн биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Хагас жилийн биелэлт