Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлж байна.