“НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНЫ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сургалтын төлөвлөгөө

Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө

Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

“Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг ханга хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.