Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө

Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

“Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Нийслэлийн Боловсролын газрын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг ханга хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаж буй албан хаагчдийн мэдээлэл

2021 оны 1-р улирал