Албан тушаалын тодорхойлолт

Албан тушаалын нэр Албан тушаалын тодорхойлолт
Нэг. Захиргааны хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
2 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
3 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
4 Хууль, эрх зүй, үндэсний хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
5 Тогтоол шийдвэр, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
6 Өргөдөл, гомдол, ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
7 Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд даргын туслах Дэлгэрэнгүй
8 Цахим бодлого, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
9 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Дэлгэрэнгүй
Хоёр. Боловсролын бодлого, багшийн хөгжлийн хэлтэс
10 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
11 Байгууллагын менежмент, удирдлагын хөгжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
12 Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
13 Математикийн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
14 Физик, мэдээллийн технологийн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
15 Хими, биологи, эрүүл мэндийн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
16 Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
17 Нийгмийн ухаан, түүх газарзүйн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
18 Гадаад хэлний боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
19 Биеийн тамирын боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
20 Технологийн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
21 Хөгжмийн боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
22 Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
23 Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
Гурав. Боловсролын чанар, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэлтэс
24 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
25 Бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
26 Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
27 Ерөнхий боловсролын сургууль болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
28 Сургуулий өмнөх боловсролын байгууллага болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
Дөрөв. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтэс
29 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
30 Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
31 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын төсөв, санхүүгийн мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
32 Санхүүгийн тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
33 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
34 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
35 Ерөнхий нягтлан бодогч Дэлгэрэнгүй
36 Тооцооны нягтлан бодогч Дэлгэрэнгүй
37 Нярав Дэлгэрэнгүй
Тав. Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын хэлтэс
38 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
39 Хүүхдийн эрх, хөгжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
40 Сургалтын орчны аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
41 Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
42 Тэгш хамруулах боловсрол, сурах бичгийн хүртээмж хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
43 Насан туршийн суралцахуй болон мэргэжлийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрэнгүй
Зургаа. Боловсролын хяналтын хэлтэс
38 Хэлтсийн дарга Дэлгэрэнгүй
39 Боловсролын хяналтын улсын байцаагч /ахлах/ Дэлгэрэнгүй
Долоо. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс
38 Хэлтсийн дарга, Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Дэлгэрэнгүй
39 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч /ахлах/ Дэлгэрэнгүй