Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14/60 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Боловсролын газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон […]

2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгт гарч буй сул орон тоо

2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуульд гарч буй сул орон тоо ЕБС дэлгэрэнгүй үзэх Цэцэрлэг дэлгэрэнгүй үзэх