БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА 16 БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ/

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 9 сургууль

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 118 сургуульд 1283, 126 цэцэрлэгт 793, нийт 244 байгууллагад 2076 багш, ажилчдын сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ 2021 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

2021 оны 3-р улирлын байдлаар