НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

            Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр нийслэл хотод өмнөх онуудаас он дамжин хэрэгжиж буй болон 2021 онд шинээр хэрэгжихээр батлагдсан нийт 152 боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

2016-2021 оны хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй цэцэрлэгийн орны тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ   Он Ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг   /тэрбум.төгрөг/ 1 2016 17 2580 20.8 2 2017 16 1955 16.3 3 2018 13 2390 21.7 4 2019 31 5130 […]