Санхүүгийн тайлангийн аудит

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, гэрчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН САНАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                          Улааанбаатар хот   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021 оны төсвийн саналыг тусгай зориулалтын шилжүүлэг 207.6 тэрбум төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 11.9 тэрбум, туслах үйл ажиллагааны орлого 3.2 […]

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны  11 дүгээр сарын 22-ний өдөр                                         Улааанбаатар хот 2021 оны төсвийн  жилд төрийн өмчийн  310 цэцэрлэгийн 2798 бүлэгт 91235 хүүхэд, төрийн бус өмчийн 423 цэцэрлэгийн 1395 бүлэгт  31204 хүүхэд,  нийт  733 цэцэрлэгийн 4193 бүлэгт, 122439 […]