Теле болон цахим хичээлийн оролцоог сайжруулах ажлын түгээн дэлгэрүүлж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ТУРШЛАГЫГ ВИДЕО КОНТЕНТ ХЭЛБЭРЭЭР ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БАЙНА.

Нийслэлийн Боловсролын газрын санаачилгаар “Нийслэлийн  тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/969 дүгээр захирамжаар баталсан. Энэ журмын дагуу байгууллагын менежмент, сурлагын амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил, хотын соёл, эх оронч үзэл төлөвшил гэсэн 4 чиглэлийн хүрээнд 23-35 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу цэцэрлэг, сургуулийн үйл […]

“НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ, ИНДЕКСИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭРГҮҮЛСЭН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН “ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА”-ЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БАЙНА.