НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ-УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Сургалт, уулзалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 281 захирал, цэцэрлэгийн 671 эрхлэгч нар оролцож,

“БОЛОВСРОЛЫН ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ” УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Энэ хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 1200 гаруй багш, ажилтныг хувьсах зардлыг төлөвлөх, зарцуулах аргачлалд танхимаар сургаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН IV АНГИЙН ХОЦРОГДСОН АГУУЛГЫГ НӨХӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Хөгжмийн хичээлийн орхигдсон агуулгыг хэрхэн нөхөх арга зүйн зөвлөмжийг 1-5 дугаар ангид хөгжмийн хичээлээр олгох чадваруудад тулгуурлан багш, эцэг эх, сурагчдад зөвлөсөн байдлаар томьёолов.