Цэцэрлэгийн “Цахим бүртгэл” 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 9:00 цагаас 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14.00 цаг хүртэлх хугацаанд явагдана.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1298 дугаар захирамжийн дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн явуулна.

Элсэлтийн хүсэлтийг зөвхөн нэг удаа гаргана.