2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 289, төрийн бус өмчийн 358, нийт 647 цэцэрлэг, төрийн өмчийн 158, төрийн бус өмчийн 138, нийт 296 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна.

2021-2022 оны хичээлийн жилд 674 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 281 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 261, төрийн бус өмчийн 422, нийт 683 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 251, төрийн бус өмчийн 434, нийт 685 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (VII)

(2018-2019 оны хичээлийн жил)

 

Дэлгэрэнгүй үзэх

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (VI)

 

(2017-2018 оны хичээлийн жил)

Дэлгэрэнгүй үзэх

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (V)

(2016-2017 оны хичээлийн жил)

 

Дэлгэрэнгүй үзэх