2021-2022 оны хичээлийн жилд 674 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 281 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна.

2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 261, төрийн бус өмчийн 422, нийт 683 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 251, төрийн бус өмчийн 434, нийт 685 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (VII)

(2018-2019 оны хичээлийн жил)

 

Дэлгэрэнгүй үзэх

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (VI)

 

(2017-2018 оны хичээлийн жил)

Дэлгэрэнгүй үзэх

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ (V)

(2016-2017 оны хичээлийн жил)

 

Дэлгэрэнгүй үзэх