НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2021 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар
1 Д.Чинбаатар

Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2021.02.08 Б/04

Шинэчилсэн: 2021.03.31

1. Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14/101 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын газрын Захиргааны хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

https://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/niislel/48.pdf

2. Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 14/101 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

https://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/niislel/49.pdf

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2020 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар
1 А.Отгончимэг Нярав 2020.03.27 Б/29
2 С.Хонгорзул Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2020.03.30 Б/31
3 Ц.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга 2020.08.19 Б/64
4 О.Бадамсэрээжид Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн 2020.11.04 Б/68
5 Г.Нямсүрэн Хүүхдийн эрх, хамгаалал, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 2020.12.02 Б/70
6 М.Номин Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 2020.12.15 Б/74

Шинэчилсэн: 2020.12.31

Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14/60 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай
хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Нийслэлийн Боловсролын газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх

 

2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуульд гарч буй сул орон тоо

ЕБС дэлгэрэнгүй үзэх

Цэцэрлэг дэлгэрэнгүй үзэх