Чиг үүрэг

Нийслэлийн Боловсролын газар нь нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх, бага, дунд, ерөнхий боловсрол, албан бус боловсролын салбарт төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэний сурч боловсрох эрхийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий нутгийн захиргааны байгууллага юм.

Бүтэц

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар захирамжаар бүтэц, орон тоог баталсан.