Түүхэн товчоо

Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургууль багш цөөн, ажиллах хүрээ, ачаалал бага байсан тул хотын сургуулийн хэргийг 1931 он хүртэл Ардыг гэгээрүүлэх яам шууд удирдан хянаж байсан. Улаанбаатарын гэгээрүүлэх явдлын хэлтсийг Монгол Улсын Бага Хурлын тэргүүлэгчид, Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоолоор 1931 онд байгуулагдсан. 1932 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 63 дугаар тушаалаар орон нутгийн Гэгээрлийн хэлтсийн харьяалах газар, хариуцах ажлын жагсаалтыг баталж, Улаанбаатар хотын гэгээрлийн хэлтсийн харьяалах газруудад:

 • Аймаг, хотын доторх 14 бага сургууль
 • Аймаг ба хотын бүх театр ба бусад клуб, улаан булан
 • Мөн театр байгууллагаас гадуур хотын доторх Ардын гэгээрүүлэх яамнаас гаргасан кинонууд
 • Аймаг ба хотын доторх бичиг үсэггүйг арилгах газар ба шинэ үсгийн анги, багш нар
 • Хотын доторх улаан гэрүүд
 • Хүүхдийн байшин болон аймаг хотын дотор орон нутгийн хувиар олон ардын дунд явуулах ажлуудыг багтаасан байна.

Ийнхүү хотын боловсролын газрын нэр нь түүхэн цаг үеийн нийгмийн хөгжлөө даган өөрчлөгдсөөр ирсэн. Үүнд:

 • 1921 он

  Ардыг гэгээрүүлэх явдлын хэлтэс

 • 1931 он

  Ардын гэгээрүүлэх хэлтэс

  1931 он

 • 1937 он

  Ардын боловсролын хэлтэс

 • 1968 он

  Боловсролыг удирдах газар

  1968 он

 • 1990 он

  Хотын боловсролын газар

 • 1991 он

  Боловсролын удирдах газар

  1991 он

 • 1995 он

  Нийслэлийн Боловсролын газар

 • 2000 он

  Нийслэлийн боловсрол, шинжлэх ухааны газар

  2000 он

 • 2006 он

  Нийслэлийн Боловсролын газар