2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 289, төрийн бус өмчийн 358, нийт 647 цэцэрлэгийн 4193 бүлэгт 127252 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж, БСМС-д бүртгэлтэй байна. Төрийн өмчийн 2946 бүлэгт 96914, төрийн бус өмчийн 1247 бүлэгт 30338 хүүхэд тус тус хамрагджээ. Өмчийн бүх хэлбэрийн цэцэрлэгт 14949 багш, ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 4584, туслах багш 4024 байна.

Дүүрэг Цэцэрлэгийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
Улаанбаатар 647 289 4193 127252 14949 4584
Төрийн өмч 289 289 2946 96914 11522 3424
Төрийн бус өмч 358 1247 30338 3427 1160
1 Багануур 9 9 82 2036 353 98
2 Баянгол 85 39 611 18468 2011 665
3 Баянзүрх 180 52 1023 33037 3447 1055
4 Налайх 15 10 88 2846 367 92
5 Багахангай 2 2 11 325 55 14
6 Сонгинохайрхан 111 62 777 24202 3047 893
7 Сүхбаатар 63 36 387 11129 1527 455
8 Хан-Уул 119 31 794 23114 2511 832
9 Чингэлтэй 53 38 369 9971 1452 425
10 Төмөр замын цэцэрлэг 10 10 51 2124 179 55

2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 158, төрийн бус өмчийн 138, нийт 296 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8432 бүлэгт 310885, төрийн бус өмчийн сургуулийн 2464 бүлэгт 53603, нийт 10896 бүлэгт 364488 сурагч хамрагдсан.Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд 17429, төрийн бус өмчийн сургуульд 5628, нийт 23071 багш ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 16021 багш байна. Албан бус насан туршийн боловсролын төвд  846 суралцагч бүртгэлтэй байна.

Дүүрэг Сургуулийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
Улаанбаатар 296 158 10896 364488 23071 16021
Төрийн өмч 158 158 8432 310885 17440 12440
Төрийн бус өмч 138 2464 53603 5631 3581
1 Багануур 4 3 206 6882 486 326
2 Баянгол 48 19 1791 58543 3484 2614
3 Баянзүрх 65 34 2714 91716 5628 3928
4 Налайх 8 5 281 8935 645 399
5 Багахангай 1 1 33 784 69 39
6 Сонгинохайрхан 35 27 1797 64851 3555 2518
7 Сүхбаатар 49 26 1436 45531 3374 2269
8 Хан-Уул 55 21 1702 55363 3808 2553
9 Чингэлтэй 28 19 891 30772 1860 1277
10 Олон улсын сургууль 3 3 45 1111 162 98

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Боловсролын чанар, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэлтэс

Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн – Ц.Батбаяр

Утас – 70113039 – 5