2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

 

2021-2022 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 276, төрийн бус өмчийн 398, нийт 674 цэцэрлэгийн 3540 бүлэгт 85119 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж  байна. Төрийн өмчийн 2307 бүлэгт 59203, төрийн бус өмчийн 1233 бүлэгт 25916 хүүхэд тус тус хамрагджээ. Өмчийн бүх хэлбэрийн цэцэрлэгт 13768 багш, ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 4072, туслах багш 3592 байна.

Дүүрэг Цэцэрлэгийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 674 276  3540 85119 13768 4072
Төрийн өмч 276 276 2307 59203 10350 2956
Төрийн бус өмч 398 1233 25916 3418 1116
1 Багануур 9 9 92 1395 350 97
2 Баянгол 97 37 482 13127 1895 601
3 Баянзүрх 188 51 843 21243 3182 915
4 Налайх 15 10 76 1721 331 80
5 Багахангай 2 2 12 196 52 12
6 Сонгинохайрхан 117 59 714 16981 2876 861
7 Сүхбаатар 64 35 325 7625 1390 392
8 Хан-Уул 122 28 628 14106 2142 668
9 Чингэлтэй 50 35 316 7264 1368 391
10 Төмөр зам 10 10 52 1461 182 55

2021-2022 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 152, төрийн бус өмчийн 129, нийт 281 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8012 бүлэгт 294634, төрийн бус өмчийн сургуулийн 2244 бүлэгт 45435, нийт 10256 бүлэгт 340069 сурагч хамрагдсан. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд 16998, төрийн бус өмчийн сургуульд 5208, нийт 22207 багш ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 15390 багш байна.

 

Дүүрэг Сургуулийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 281   10256 340069 22207 15390
Төрийн өмч 152 152 8012 294634 16999 12049
Төрийн бус өмч 129 2244 45435 5208 3341
1 Багануур 4 3 202 6672 468 313
2 Баянгол 48 20 1733 56868 3474 2621
3 Баянзүрх 66 36 2600 85010 5557 3851
4 Налайх 8 5 276 8663 665 407
5 Багахангай 1 1 30 750 65 38
6 Сонгинохайрхан 34 26 1706 60338 3517 2484
7 Сүхбаатар 47 24 1392 43601 3233 2153
8 Хан-Уул 47 19 1446 47755 3377 2259
9 Чингэлтэй 26 18 871 30412 1851 1264