2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

 

2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 251, төрийн бус өмчийн 434, нийт 685 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 2148 бүлэгт 89354 хүүхэд, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн 1391 бүлэгт 31222 хүүхэд, нийт 3539 бүлэгт 120576 хүүхэд хүмүүжиж байна. Сургуулийн өмнөх болвсролын хамран сургалт 82.0 хувьд хүрсэн.

Мөн төрийн өмчийн цэцэрлэгт 8900, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 3717, нийт 12617 багш, ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчид 2502, төрийн бус өмчид 1254, нийт 3756 багш ажиллаж байна.

Дүүрэг Цэцэрлэгийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 685 3539 120576 12617 3756
Төрийн өмч 251 251 2148 89354 8900 2502
Төрийн бус өмч 434 1391 31222 3717 1257
1 Багануур 10 10 85 2245 354 99
2 Баянгол 107 40 603 21676 2028 639
3 Баянзүрх 193 44 862 28559 2684 823
4 Налайх 14 8 70 2581 285 61
5 Багахангай 3 3 13 315 60 14
6 Сонгинохайрхан 115 53 687 24207 2645 789
7 Сүхбаатар 64 33 334 11782 1342 375
8 Хан-Уул 126 29 588 18627 1980 606
9 Чингэлтэй 53  

31

 

297 10584 1239 350

2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 140, төрийн бус өмчийн 117, нийт 257 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн 7001 бүлэгт 254466, төрийн бус өмчийн сургуулийн 1905 бүлэгт 37992, нийт 8906 бүлэгт 292458 суралцагч хамрагдаж байна. Бага боловсролын түвшинд 162284, суурь боловсролын түвшинд 88729, бүрэн дунд боловсролын түвшинд 41445 суралцагч хамрагдаж байна.

Энэ хичээлийн жилд 3 ээлжээр 1 /133 дугаар сургууль/ сургуулийн 7 бүлэгт 265 суралцагч хамрагдаж байна. Төрийн өмчийн сургуульд 14881, төрийн бус өмчид 4198, нийт 19079 багш ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчийн сургуульд 10590, төрийн бус өмчийн сургуульд 2664, нийт 13254 багш ажиллаж байна.

Дүүрэг Сургуулийн тоо Үүнээс төрийн өмч Бүлгийн тоо Хүүхдийн тоо 3 ээлжтэй сургуулийн нэр Нийт ажилтан Үндсэн багш
0 Улаанбаатар 257 8906 292458   19079 13254
Төрийн өмч 140 140 7001 254466   14881 10590
Төрийн бус өмч 117 1905 37992   4198 2664
1 Багануур 4 3 193 6232   456 308
2 Баянгол 48 20 1575 50426   3135 2323
3 Баянзүрх 58 31 2157 70607   4612 3237
4 Налайх 8 5 260 7806   571 346
5 Багахангай 1 1 28 676   58 33
6 Сонгинохайрхан 27 20 1428 51792        2894 2059
7 Сүхбаатар 46 25 1326 41222   3063 2058
8 Хан-Уул 40 18 1120 35926   2556 1694
9 Чингэлтэй 25 17 819 27871   1734 1196