ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ НЬ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАХ ШАЛТГААН БИШ