ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ:
2021 оны 03 сарын 15-19
(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)