ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ:
2021 оны 04 сарын 19-23
(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)